do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Informator gminny Bezpieczeństwo Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

System bezpieczeństwa Gminy Nędza oparty jest na wewnętrznym spójnym funkcjonowaniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu Gminy, Posterunkiem Policji w Kuźni Raciborskiej (dzielnicowymi wydzielonymi na teren gminy Nędza), Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Jednostkami Organizacyjnymi podległymi Urzędowi Gminy Nędza oraz zewnętrznym spójnym funkcjonowaniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, Komendą Powiatowej Policji w Raciborzu, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Raciborzu i innymi Jednostkami Organizacyjnymi obligatoryjnie odpowiedzialnymi za współpracę i podjęcie działań według swoich właściwości określonych w siatce bezpieczeństwa.

Zadania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:


1. Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej,

- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
- przygotowanie i koordynowanie działaniami formacji obrony cywilnej,
- przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
- opracowywanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy i, planów działania formacji obrony cywilnej, położonych na terenie gminy,
- organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
- kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,
- kierowanie i koordynowanie akcjami ratunkowymi,
- ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej poszczególnym referatom U.G., zakładom pracy i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy,
- dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
- planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
- planowanie i zaopatrywanie w sprzęt i środki a także właściwe przechowywanie,
- konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
- koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożenia środowiska,
- terminowe składanie sprawozdań (meldunków),

2. Planowanie i realizacja zadań obronnych:

- zapewnianie efektywności, ciągłości i terminowości działania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
- wykonywanie zadań obronnych, w tym ich uruchamianie oraz rozwijanie struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji, a także ciągłość działania organów i ich struktur wykonawczych,
- bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochrona gromadzenie i przesyłanie informacji oraz wykonywanie dokumentów,
- przygotowanie projektów podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności, a także zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
- podział zadań obronnych, a także ustalanie organu wiodącego i organów współuczestniczących w wykonywaniu tych zadań, stosownie do ich możliwości wykonawczych,
- określanie procedur wykonywania zadań obronnych,
- przedkładanie do uzgadniania i akceptowania planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych,
- określanie priorytetów wykonywania zadań obronnych,
- prowadzenie prac dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych,
- przygotowanie łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższania gotowości obronnej w Gminie Nędza, gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych,
- tworzenie systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiani o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących systemu obronnego w granicach administracyjnych Gminy Nędza ,
- ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji,
- ustalanie procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
- planowanie i realizacja szkoleń obronnych,
- reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
- przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu dostarczania kart powołania w ramach „akcji kurierskiej".
- nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,

3. Planowanie i realizacja zadań reagowania kryzysowego:

- przygotowanie rocznego planu pracy zespołu;
- opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;
- zawiadamianie o terminach posiedzeń;
- opracowywanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego;
- przygotowywanie planów ćwiczeń;
- opracowywanie protokołów posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym;
- opracowywanie innych niezbędnych dokumentów.

4. Dokumentacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

1) Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Nędza w warunkach kryzysu i wojny.
2) Plan akcji kurierskiej Gminy Nędza
3) Plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Nędza na potrzeby obronne państwa
4) Dokumentacja planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Nędza
5) Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Nędza
6) Plan akcji jodowej
a) Plan dystrybucji Płynu Jugola
- Instrukcja dla elementów organizacyjnych PWPL 11
-Instrukcja dla elementów organizacyjnych PWPL 12
7) Plan reagowania kryzysowego
a) Tom I Plan główny
b) Tom II Procedury
c) Tom III Załączniki funkcjonalne
8) Plan obrony cywilnej Gminy Nędza
a) Ocena zagrożenia i zamiar realizacji zadań obrony
b) Plan ewakuacji
c) Plan zabezpieczenia logistycznego działań Obrony Cywilnej
d) Plan działania obrony cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości Gminy Nędza
9) Dokumentacja Zespołu wykonawczego ds. prowadzenia ewakuacji doraźnej w Urzędzie Gminy Nędza
10) Plan działania na wypadek wystąpienia ptasiej grypy
11) Dokumentacja zespołu wykonawczego ds. prowadzenia akcji zimowej w Gminie Nędza
12) Plan operacyjny ochrony przed powodzią
13) Plan szkolenia z powszechnej samoobrony

5. Formacje Obrony Cywilnej

1) System wykrywania i alarmowania Gminy Nędza (S.W.A.)
a) Plan działania drużyny wykrywania i alarmowania Gminy Nędza
b) Plan działania jednostki organizacyjnej Obrony Cywilnej posterunek Alarmowania sołectwa Nędza
c) Plan działania jednostki organizacyjnej Obrony Cywilnej posterunek Alarmowania sołectwa Babice
d) Plan działania jednostki organizacyjnej Obrony Cywilnej posterunek Alarmowania sołectwa Zawada Książęca, Łęg i Ciechowice
e) Plan działania jednostki organizacyjnej Obrony Cywilnej posterunek Alarmowania sołectwa Szymocice
f) Plan działania jednostki organizacyjnej Obrony Cywilnej posterunek Alarmowania sołectwa Górki Śląskie
2) Plan działania Terenowej Drużyny Ratownictwa Przeciwpowodziowego w Gmini Nędza (na bazie tanu osobowego OSP Zawada Książęca
3) Plan działania Terenowej Drużyny Pożarniczej sołectwa Nędza w Gminie Nędza (na bazie stanu osobowego OSP Nędza)
4) Plan działania Terenowej Drużyny Pożarniczej sołectwa Babice w Gminie Nędza ( na bazie tanu osobowego OSP Babice)
5) Plan działania Terenowej Drużyny Pożarniczej sołectwa Szymocice w Gminie Nędza( na bazie stanu osobowego OSP Szymocice)
6) Plan działania Terenowej Drużyny Pożarniczej sołectwa Górki Śląskie w Gminie Nędza (na bazie stanu osobowego OSP Górki Śląskie