do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Program Rewitalizacji Gminy Nędza

W dniu 07 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Nędza podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Nędza” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Do końca czerwca 2017 roku ma powstać w/w dokument.

Cel projektu: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Cele szczegółowe:
- skanalizowanie gminy,
- zaprzestanie niskiej emisji,
- bezpieczeństwo i sprawne przemieszczanie się na terenie gminy
- dbałość o walory przyrodnicze i kulturowe gminy,  
- działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,   
- zainteresowanie i pozyskanie prywatnych inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy.

Planowane efekty:
Pozytywny wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą oraz wyższy poziom i jakość życia mieszkańców.

Wartość projektu: 37 500 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 33 750,00 zł.

Zadanie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

---------------------------------------------------------

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Nędza, które odbędą się w dniach od 10.02.2017 r. do 03.03.2017 r.

Konsultacje odbędą się za pomocą:

·         ankiety papierowej- dostępnej do pobrania w sekretariacie UG Nędza albo poniżej w formacie WORD i PDF.

·         ankiety elektronicznej – dostępnej pod linkiem: http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/nedza/

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane do dnia 03.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy bądź elektronicznie.

----------------------------------------------------------

Zapraszamy do zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w gminie Nędza (patrz mapka).

Nabór projektów rewitalizacyjnych będzie trwał do 2 maja 2017 roku.

Jednoczenie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 24.04.2017 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Nędza w Sali narad. 

Pragniemy poznać Państwa oczekiwania i potrzeby.

Wszystkie projekty będą poddane analizie, a wyniki naboru złożonych propozycji po przeprowadzeniu kwalifikacji zostaną ogłoszone na spotkaniu partycypacyjnym.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną objęte Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023, co umożliwi zgłaszającym podmiotom ubieganie się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - po spełnieniu warunków konkursowych przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest jednak skierowanie działań na wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców. Przypominamy, że wyznaczonym obszarem rewitalizacji jest centralna część sołectwa Nędza (patrz mapka).

Projekty mogą zgłaszać:

 • Samorząd (Gmina Nędza),
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie,
 • Instytucje kultury,
 • Przedsiębiorcy.

Formularz naboru w wersji elektronicznej jest dostępny na gminnym portalu pod adresem www.nedza.pl (dostępny w wersji do wydrukowania) oraz na stronie http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/projekty-nedza/ (formularz na stronie internetowej wykonawcy).

Zakres projektów może obejmować przede wszystkim:

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych / powojskowych / popegeerowskich / pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem narzędzie umożliwiające rozwiązywanie problemów poprzez realizację zaplanowanych projektów, przyległego otoczenia
 • Projekty społeczne, szkoleniowe, aktywizujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych); wspierające umiejętności społeczne, zatrudnienie, przedsiębiorczość (w tym przedsiębiorczość społeczną).

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego dla projektów powiązanych z rewitalizacją można zapoznać się w następujących dokumentach:

 • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (rpo.slaskie.pl),
 • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (power.gov.pl),
 • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (pois.gov.pl).

Projekt pn. Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023 jest realizowany przy dofinansowaniu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/projekty-nedza/  - link do projektu

------------------

Rewitalizacja? Ważni są ludzie

Co to jest rewitalizacja i na czym polega? Tego mogli dowiedzieć się mieszkańcy gminy Nędza, którzy wzięli udział w spotkaniu jakie się odbyło Gminne Centrum Kultury w Nędzy. WIĘCEJ: http://www.nedza.pl/nasza_gmina/aktualnosci/idn:1634

----------------

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Nędza

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na formularzu uwag do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Nędza. WIĘCEJ: http://www.nedza.pl/nasza_gmina/aktualnosci/Konsultacje-spoleczne-w-sprawie-Programu-Rewitalizacji-Gminy-Nedza/idn:1652


 

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx ANKIETA_REWITALIZACJA.docx 17-02-10 13:38 43.05KB pobierz plik: ANKIETA_REWITALIZACJA.docx
pdf ANKIETA_REWITALIZACJA.pdf 17-02-10 13:38 391.12KB pobierz plik: ANKIETA_REWITALIZACJA.pdf
docx fiszka LPR.docx 17-04-20 14:06 176.81KB pobierz plik: fiszka LPR.docx