do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Zgłoś projekt do rewitalizacji w gminie Nędza

21 Kwiecień 2017
kategoria:
Aktualności

Zapraszamy do zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w gminie Nędza (patrz mapka).

Nabór projektów rewitalizacyjnych będzie trwał do 2 maja 2017 roku.

Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 24.04.2017 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Nędza w sali narad.

Wszystkie projekty będą poddane analizie, a wyniki naboru złożonych propozycji po przeprowadzeniu kwalifikacji zostaną ogłoszone na spotkaniu partycypacyjnym.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną objęte Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023, co umożliwi zgłaszającym podmiotom ubieganie się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - po spełnieniu warunków konkursowych przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest jednak skierowanie działań na wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców. Przypominamy, że wyznaczonym obszarem rewitalizacji jest centralna część sołectwa Nędza (patrz mapka).

Projekty mogą zgłaszać:
- samorząd (Gmina Nędza),
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie,
- instytucje kultury,
- przedsiębiorcy.

Formularz naboru w wersji elektronicznej jest dostępny na gminnym portalu pod adresem www.nedza.pl (dostępny w wersji do wydrukowania) oraz na stronie http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/projekty-nedza/ (formularz na stronie internetowej wykonawcy).

Zakres projektów może obejmować przede wszystkim:
- roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych / powojskowych / popegeerowskich / pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,

- zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,

- roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem narzędzie umożliwiające rozwiązywanie problemów poprzez realizację zaplanowanych projektów, przyległego otoczenia,

- projekty społeczne, szkoleniowe, aktywizujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych); wspierające umiejętności społeczne, zatrudnienie, przedsiębiorczość (w tym przedsiębiorczość społeczną).

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego dla projektów powiązanych z rewitalizacją można zapoznać się w następujących dokumentach:
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (rpo.slaskie.pl),
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (power.gov.pl),
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (pois.gov.pl).

Projekt pn. Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023 jest realizowany przy dofinansowaniu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: http://www.nedza.pl/nasza_gmina/Program_Rewitalizacji_Gminy_Nedza