do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Zawiadomienie o sesji - termin 20 kawietnia 2009

22 Kwiecień 2009
kategoria:
Aktualności

                                                                                   Nędza , dnia 14 kwietnia 2009 roku

Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm. ) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu
sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN : 20 kwietnia 2009 roku ( PONIEDZIAŁEK ) GODZ. 15.30

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy Nędza SALA NARAD Nr 14 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD : PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
Podejmowanie uchwał w sprawie :
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2008 rok ;

2) przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2008 rok”
3) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
4)zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza ;
5)pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej;
6)zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza;PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Waldemar WIESNER