do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza

04 Lipiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Wójt Gminy Nędza

Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza tel.: 32/41022399 fax: 32/4102004,

e-mail: ,  www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY NĘDZA

 

Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Nędza, 47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5

Wolne stanowisko

 Młodszy referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             

 

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko

                                  

Data ogłoszenia naboru

4.07.2018r.

Termin składania dokumentów

17.07.2018r.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5,

47-440 Nędza

Sekretariat – I piętro

 

Ilość etatów

1

Wymiar czasu pracy

                             40 godzin tygodniowo

Wymagania związane ze stanowiskiem

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.           
 5. Znajomość przepisów prawnych dotyczących: samorządu gminnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.

 

 1. Zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

 

 

Zakres zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. Ewidencja składanych deklaracji i prowadzenie całości w zakresie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. Prowadzenie czynności sprawdzających, postepowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub złożenia deklaracji nierzetelnej, sporządzanie wezwań na podstawie Ordynacji Podatkowej (w tym wzywanie do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji, wzywanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wzywanie do złożenia korekty deklaracji) prowadzenie całości spraw z zakresu korekty deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz z urzędu;
 4. Prowadzenie całości spraw z zakresu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przygotowanie projektów postanowień w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego, projektów postanowień o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz przygotowanie projektu decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Prowadzenie całości spraw w zakresie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Prowadzenie całości spraw w zakresie postępowań odwoławczych, wznowienia postępowania lub zmiany decyzji ostatecznej;
 7. Prowadzenie całości spraw w zakresie udzielania ulg uznaniowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Prowadzenie całości spraw związanych ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z terminową wysyłką upomnień;
 10. Prowadzenie całości spraw związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym sporządzanie tytułów wykonawczych.

 

 

Informacja o warunkach pracy

 1. Praca przy komputerze
 2. Praca na parterze.
 3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r.poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nędza.

 

Dodatkowe informacje

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Nędzy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2018 roku wynosił mniej niż 6% .

 

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys –curriculum vitae – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Oświadczenia wg wzorów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nędzy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy – Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 winny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność               z oryginałem” oraz datą.

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Wójt Gminy Nędza z siedzibą w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez kandydatów  do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa
 6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych).