do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy Nędza 05.11.2019

30 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędzapodaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN :05 listopada 2019 roku (wtorek) GODZ.   1500

MIEJSCE POSIEDZENIA :     Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5     SALA NARAD   Nr 13    I   PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD:

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

 

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska   polegających na dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia  pożyczki  zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok”
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach własności Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli wraz ze zmianami do tej uchwały
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości własności Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA