do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Nędza - 06.11.2017

02 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 31 października 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN: 6 listopada 2017 roku (poniedziałek) GODZ. 14:00

MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 SALA NARAD 13 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD: PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy;
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
5) zmiany Uchwały Nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”;
6) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza;
7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zmian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy;
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Babicach obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babicach obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej;
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Górkach Śląskich obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górkach Śląskich obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej;
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli;
13) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza;
14) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
15) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”;
16) rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza.
17) rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA