do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Nędza

04 Sierpień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 4 sierpnia 2017 roku


ZAWIADOMIENIE


Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN: 10 sierpnia 2017  roku (czwartek) GODZ.   800
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 SALA NARAD 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1)    zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
3)    określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
4)    zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
5)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
6)    Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza;
7)    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8)    zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek;
9)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA