do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

05 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 

Nędza, dnia 31 października 2018 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

 TERMIN: 8 listopada 2018  roku (czwartek) godz. 15.00

MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5, SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD:

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza;
2) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nędza;
3) zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”;
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok;
5) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
6) określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza;
7) zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza;
8) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”;
9) przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”;
10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA