do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

21 Grudzień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 21 grudnia 2018 roku

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994)
oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Nędza TERMIN : 27 grudnia 2018 roku (czwarek) GODZ. 8:00

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO PRZEDMIOT OBRAD:

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI-451-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 15 października 2018r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołytsom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
8) Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Nędza".


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA