do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Monitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

02 Listopad 2020
kategoria:
Aktualności

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

BRAK SZCZEPIONKI

WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ

DROGI SZERZENIA SIĘ WIRUSA ASF:
 • kontakt z zakażonym zwierzęciem
 • skażona pasza lub woda
 • skażona odzież lub sprzęt
 • skarmianie odpadkami kuchennymi

 

WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE!
WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!

LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM,
CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA!

JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?

Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych.
Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła.
Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni.
Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni.
Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń.
Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych.
Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich.

 PRZEPISY PRAWNE

 • Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:
  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z
  2018 r. poz. 1967);
 •  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
  pomoru świń (Dz. U. poz.754).
  Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia
  zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW).

 

Ponadto PLW wydaje akt prawa miejscowego – art. 45 ust 1 ww. ustawy.
Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas
powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody.
Wojewoda wydaje rozporządzenie na podstawie art. 46 ust 3 ww. ustawy.
Jeżeli zagrożenie dotyczy całego terytorium RP lub znaczącej jego części rozporządzenie może wydać na podstawie art. 47
ust. 1 Minister właściwy ds. rolnictwa.
Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21
listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania
(Dz. U. Nr 218, poz. 1397) powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii oraz Główny Lekarz Weterynarii,
w zakresie swojej właściwości posiadają i stale aktualizują plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym
plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Dodatkowo od 2013 r. realizowane są roczne programy dotyczące monitorowania i zwalczania ASF na całym terytorium
Polski wydane na podstawie art. 57 ust 7 ww. ustawy.
Ponadto na podstawie art. 47 ust. 1 art. 48a ust. 3 ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.
U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), wdrażające przepisy decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października
2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str.
63 z późn. zm.).

OBSZARY WYZNACZANE W ZWIĄZKU Z ASF

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję
wykonawczą Komisji 2014/178/UE ustanawiania następujące obszary objęte restrykcjami, w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń (ASF):

 • obszar ochronny - strefa podwyższonego ryzyka, gdzie nie występują przypadki, ani ogniska ASF (część I załącznika
  do ww. decyzji KE);
 • obszar objęty ograniczeniami - występują przypadków ASF u dzików (część II załącznika do ww. decyzji KE);
 • obszar zagrożenia - występują przypadki u dzików jak i ognisk ASF u świń(część III załącznika do ww. decyzji KE).

Mapa obszarów znajduje się na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/
Na ww. obszarach sosowane są określone środki kontroli w zakresie ASF, które zostały wdrożone do polskich przepisów
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.).
Równocześnie w przypadku wystąpienia ogniska ASF u świń wyznacza się rozporządzeniem Powiatowego Lekarza

Weterynarii lub Wojewody:

 • obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska,
 • obszar zagrożony – dodatkowe 7 km od obszaru zapowietrzonego (łącznie ok.10 km wokół ogniska).

Na obszarach tych do czasu wygaszenia ogniska obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, szczegółowo określone w
rozporządzeniach PLW lub Wojewody.