• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Czyste Powietrze - Zmiany odnośnie punktu składania wniosków

12 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy urzędu przy składaniu wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze proszone są o kontakt pod numerem tel. 32 66 60 462 w celu umówienia terminu złożenia wniosku. Wnioski przyjmowane będą we wszystkie dni robocze w Urzędzie Gminy Nędza mieszczącego się przy ulicy Jana III Sobieskiego 5  .

Warunki ubiegania się o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze:

 1. Budynek, na który ma zostać udzielona dotacja, został oddany do użytkowania przed dniem złożenia wniosku.
 2. Dochód Wnioskodawcy, rozumiany jako podstawa obliczenia podatku, nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.
 3. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed 15 maja 2020 r. i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 4. Minimalna wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł, (nie dotyczy wymiany źródła ciepła)
  a maksymalna wartość jest uzależniona od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.
 5. Okres realizacji wszystkich inwestycji wskazanych we wniosku o dotację ( za wyjątkiem piecy na ekogroszek) wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 6. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Każdy mieszkaniec Gminy Nędza planujący skorzystać z dotacji powinien zapoznać się
z poniższymi informacjami oraz dokumentami zamieszczonymi na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

W celu złożenia wniosku w Punkcie niezbędnym jest posiadanie poniższych dokumentów i informacji:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • Nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie,
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Akt własności lokalu lub budynku,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28).
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami.

Osoby o niższych dochodach mogą również skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania. Uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1. 1 563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 2 189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych, a pozostałe warunki ubiegania się o dofinansowanie są identyczne jak dla podstawowego poziomu dofinansowania.

Beneficjent, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Programu czyste Powietrze, powinien uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W gminie Nędza zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty jego wydania.

Ponadto od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Więcej informacji w linku

 

do góry