do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Komunikat Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ws zjawiska suszy rolniczej

17 Lipiec 2019
kategoria:
Aktualności

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami, dotyczącymi wystąpienia zjawiska suszy rolniczej na terenie gmin województwa śląskiego, wyjaśniam co następuje:

            Zgodnie z zapisami „Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego”,
o wystąpieniu klęski suszy rolniczej mówimy w sytuacji, gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do dnia 30 września, nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Oznacza to, że o wystąpieniu na danym terenie zjawiska suszy, decydują dane zawarte w kolejnych raportach publikowanych na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) – www.susza.iung.pulawy.pl. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie upraw jakie wskazywane
są w poszczególnych raportach, jako zagrożone wystąpieniem zjawiska suszy, dane te również zależą tylko i wyłącznie od wyników pomiarów prowadzonych przez IUNG. Na wyżej wskazanej stronie w zakładce: „Raporty” – „Wersja tabelaryczna”, można zweryfikować wystąpienie zjawiska suszy rolniczej na terenie zarówno województwa, jak i konkretnej gminy, w podziale na kategorie glebowe oraz rodzaj uprawy.

Podkreślenia wymaga również fakt, że analizując poszczególne wnioski składane przez producentów rolnych z terenu danej gminy, pod kątem zasadności dokonania procesu szacowania strat przez komisję powołaną przez Wojewodę Śląskiego, należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę z jaką KATEGORIĄ ( jest ich 4) a nie KLASĄ (jest ich 6) gleb, mamy do czynienia w danym gospodarstwie rolnym (wyjaśnienie pojęcia kategoria oraz poszczególnych klas znajduje się zarówno w zapisach wytycznych dla Komisji – str. 14-15, jak i na ww. stronie internetowej w zakładce: „Główna” – „Kategorie glebowe”).

Pomocą w tym zakresie służy zamieszczona na ww. stronie internetowej w zakładce: „Główna” – „Mapa kategorii glebowych”, szczegółowa mapa gdzie z dokładnością do pojedynczej działki, można zweryfikować KATEGORIĘ GLEBY jaka występuje w danym gospodarstwie.

            Ponadto przypominam, iż zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
27 września 2018 r. znak F.we.071.238.2018, w przypadku gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk, nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody mogą zostać oszacowane, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych. (w przypadku traw analogicznymi wymaganiami wodnymi charakteryzują się zboża jare, natomiast w przypadku łubinu - rośliny strączkowe).

            Reasumując, Komisja przystępuje do procesu szacowania strat z tytułu wystąpienia suszy, na pisemny wniosek producenta rolnego, jeżeli ww. warunki zostaną spełnione łącznie, i z tego tytułu dokonuje ustalenia wysokości powstałej szkody poprzez lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oraz sporządzenie stosownego protokołu na aktualnie obowiązujących drukach, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

            Pragnę jednocześnie poinformować, że zgodnie z informacją powziętą z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku gdy szkody zgłaszane przez rolnika występują w uprawach nieujętych na dzień dzisiejszy w dotychczas opublikowanych raportach IUNG, np. w zakresie upraw ziemniaka, komisja z przeprowadzonej wizji ma prawo sporządzenia notatki służbowej, zawierającej dane niezbędne do ewentualnego sporządzenia w późniejszym czasie protokołu (w przypadku gdy roślina zostanie ujęta zagrożeniem suszy w kolejnych raportach IUNG), pod warunkiem, że uprawa nadal będzie znajdowała się na polu.