• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych w Turystryce

03 Marzec 2023
kategoria:
Aktualności

Szanowni Państwo,

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparciew 2023 roku realizacji zadań publicznych w Turystryce.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe prowadzenia działalności w obszarze turystyki. W konkursie dotacyjnym wyodrębniono 6 priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie realizacji zadań publicznych:


Priorytet 1 - Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej / agroturystyki;

Priorytet 2 - Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne regionów turystycznych oraz turystycznych marek terytorialnych;

Priorytet 3 - Podnoszenie jakości i kompetencji kadr zawodowych i społecznych w turystyce w zakresie poprawy świadczonych usług;

Priorytet 4 - Badania w turystyce;

Priorytet 5 - Innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki;

Priorytet 6 - Zwiększenie bezpieczeństwa turystów.


Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości: 12 600 000 zł.


Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl) lub w sposób określony w pkt VI. 2. Regulaminu ogłaszanego przez Ministra Sportu i Turystyki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka w terminie do dnia 17 marca 2023 roku.

Podsyłam link do treści ogłoszonego konkursu: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-w-2023-roku-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa--turystyka?fbclid=IwAR2rMmv-yRBfO_fA-cUaz05vrCi9Wj0LmdTnOmfnF_dy2WB-oEmPPQFNCEQ

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie w 2023 roku są zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 - 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa

Warunkiem koniecznym jest działanie podmiotu co najmniej przez okres 1 roku. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Podmiotami nieuprawionymi do składania ofert są podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW.

-- Z poważaniem Urszula Kiraga Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku e-mail: , tel. +48 32 42 22 446 w. 3 ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik www.krainagornejodry.travel

do góry