• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

14 Styczeń 2022
kategoria:
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy ogłasza nabór
  na wolne stanowisko urzędnicze:
 2. Nazwa i adres jednostki, w której ogłasza się nabór:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

 1. Jana Pawła II 41 a

47-440 Nędza

tel. 32 410 24 35

 1. Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy
 2. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Szkoły Podstawowej
  Powstańców Śląskich w Nędzy: główny księgowy
 3. Liczba lub wymiar etatu: 5/8 etatu
 4. Zatrudnienie od 1 lutego 2022 r.
 5. Wymagania niezbędne:

art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

KANDYDAT:

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 7. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 8. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 9. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 10. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 11. ma nieposzlakowaną opinię,
 12. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. Kursy doskonalące.
 2. Doświadczenie zawodowe w oświatowych jednostkach samorządowych.
 3. Znajomość zagadnień związanych ze stanowiskiem.
 4. Biegła znajomość obsługi programów księgowych – moduł F-K systemu sqola, moduł płace systemu squola („QNT Systemy informatyczne”)
 5. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej.
 6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
 • administracji rządowej,
 • kodeksu postepowania administracyjnego,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • sprawozdawczości budżetowej,
 • prawa podatkowego (w tym VAT),
 • Karty Nauczyciela,
 • ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Kodeksu Pracy,
 • przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.
 1. Znajomość rozliczeń z ZUS – program PŁATNIK.
 2. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów.
 3. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Odporność na stres.
 6. Komunikatywność.
 7. Wysoka kultura osobista.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy:
 2. Bieżące dekretowanie dowodów księgowych;
 3. Bieżące księgowanie dowodów księgowych; terminowe – miesięczne uzgadnianie obrotów i sald wydatków bieżących z syntetyką;
 4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu księgowości; nanoszenie na bieżąco zmian
  w budżecie zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy;
 5. Bieżące uzgadnianie planów i harmonogramu; prowadzenie księgowości syntetycznej magazynów w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy;
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i księgozbiorów w Szkole Podstawowej
  Powstańców Śląskich w Nędzy;
 7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej ZFŚS w Szkole Podstawowej
  Powstańców Śląskich w Nędzy;
 8. Prowadzenie analityki kont zespołu „2’ dla w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy; prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy;
 9. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, wydatków oraz bilansu zbiorczego jednostki: w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy;
 10. Rozliczenie spisów inwentaryzacyjnych w zakresie w Szkole Podstawowej
  Powstańców Śląskich w Nędzy;
 11. Likwidatura dowodów księgowych dotyczących wydatków w zakresie w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy;
 12. Sporządzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług, ewidencji zakupów towarów
  i usług oraz cząstkowych miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT – 7 w zakresie podatku należnego i naliczonego i ich terminowe przekazywanie do Urzędu Gminy;
 13. Naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w Szkole Podstawowej
  Powstańców Śląskich w Nędzy; (miesięcznych wynagrodzeń, wypłaty z ZFŚS, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, umów zleceń).
 14. Sporządzanie rozliczeń względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 15. Sporządzenie rozliczeń względem Urzędu Skarbowego
 16. Wszelka korespondencja z ZUS i US.

W oparciu o art. 54 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki;
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Dokonywania wstępnej kontroli;
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych.
  3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 4. Praca w budynku Szkoły Podstawowej w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41 A, 47-440 Nędza
 5. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1200
 6. Praca przy komputerze.
 7. Wymagane dokumenty:
 8. Życiorys (CV).
 9. List motywacyjny.
 10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
 11. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy).
 12. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego -kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
 13. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 14. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 15. Oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (wzór ww. oświadczeń w wersji elektronicznej do pobrania
  w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej
  Powstańców Śląskich w Nędzy (http://zsgnedza.szkolnastrona.pl/bip/) w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.
 16. Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dokument przedstawia jedynie osoba, której zostanie przedstawiona propozycja pracy).
 17. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje
  z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
 18. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zmianami) oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej
  Powstańców Śląskich w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a, 47 – 440 Nędza, w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem
  do korespondencji numerem telefonu kontaktowego
  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich
  w Nędzy” w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r.
 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy po podanym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
 5. Oryginał wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru na stanowisko: główny księgowy.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy.

VIII. Informację przygotował:

Dyrektor Szkoły mgr Ireneusz Fiet

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

dnia 14.01.2022 r.

do góry