• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 10 sierpnia 2009 roku godz. 15.30

05 Sierpień 2009
kategoria:
Aktualności

Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu
10 sierpnia 2009 roku godz. 15.30


1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXXVII / 09 z poprzedniej sesji.

3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

4. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy .

5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny- działka Nr 140/1 (Szymocice) ;
2) nadania nazwy ulicy w Nędzy ;
3) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/214/08 RG Nędza z dn.27.10.2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Ks.
4) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt I
5) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt II
6) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ul. Wyzwolenia 8 należącego do ZSP w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza" ;
7) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;
8) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt III
9) przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego ;
10) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt IV
11) zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; projekt V
12) zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/302/05 RG Nędza z dn.20.06.2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych gminy Nędza;
13) określenia wysokości sumy ,do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy;                                                
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1. WOJEWODA ŚLĄSKI -zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII /291/09 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ;rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały ……..
2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu- skarga Pana Andrzeja Młynek na Wójta Gminy Nędza;
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DEKBUD S.J. –dot. bezczynności Wójta Gminy Nędza ;
4. PRI DEKBUD S.J. – 1) pismo z dnia 26.06.- droga dojazdowa do Żwirowni Babice, 2) pismo z dnia 15.06.-wyjaśnienie; 3) pismo z dnia 15.06.-propozycja dzierżawy terenu ; 4) pismo z dnia 15.07.-ubolewanie na zajęte stanowisko;
5. RPO WSI 2007-2013 Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa ( projekt oceniony pozytywnie ,spełnia wymogi formalne ,a tym samym kwalifikuje się do oceny merytoryczno-technicznej)

8. ZAMKNIĘCIE SESJI .


do góry