do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 20 kwietnia 2009 roku godz.15 . 30

22 Kwiecień 2009
kategoria:
Aktualności

Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 20 kwietnia 2009 roku godz.15 . 30

1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXXIII / 09 z poprzedniej sesji.

3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

4. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy .

5. Podejmowanie uchwał w sprawie :
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Nędzy za 2008 rok ;
2) przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2008 rok” referuje kierownik GOPS mgr Bożena Polaczek – opinia Komisji Socjalnej

6. ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ZA 2008 ROK:
1) rozpatrzenie ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK….
( dokument został przesłany radnym w dniu 17 marca 2009 roku )
- pytania i wnioski stałych Komisji Rady Gminy
zapoznanie się z :

2) UCHWAŁĄ Nr 4100 / III / 15/ 2009 z 27 marca 2009 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok

3) OPINIĄ Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy przez Wójta Gminy za 2008 rok

4) WNIOSKIEM Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok

5) UCHWAŁĄ Nr 4100 / III / 33 / 2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nędza ,

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE :
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

7. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza ;
2) pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza;

8. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

9. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1) WFOŚiGW w Katowicach – promesa pożyczki do kwoty 6 724526,-zł na realizację zadania „Budowa
systemu kanalizacji sanitarnej i komunalnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nędza”
2) DEKBUD SJ -5 pism dot. wywozu humusu z terenów Żwirowni Babice ;pisma MKK 6064/3/09;pisma
MKK 6064/4/09 ; pisma BR 3328/02/09; pisma WPO /Fn.3110/11-5/09.

10. ZAMKNIĘCIE SESJI .

Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu
20 kwietnia 2009 roku godz.15 . 30

1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXXIII / 09 z poprzedniej sesji.

3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

4. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy .

5. Podejmowanie uchwał w sprawie :
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Nędzy za 2008 rok ;
2) przyjęcia "Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2008 rok" referuje kierownik GOPS mgr Bożena Polaczek – opinia Komisji Socjalnej

6. ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ZA 2008 ROK:
1) rozpatrzenie ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK….
( dokument został przesłany radnym w dniu 17 marca 2009 roku )
- pytania i wnioski stałych Komisji Rady Gminy
zapoznanie się z :
2) UCHWAŁĄ Nr 4100 / III / 15/ 2009 z 27 marca 2009 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok

3) OPINIĄ Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy przez Wójta Gminy za 2008 rok

4) WNIOSKIEM Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok

5) UCHWAŁĄ Nr 4100 / III / 33 / 2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nędza ,

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE :
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

7. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza ;
2) pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej;
3) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza;

8. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

9. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1) WFOŚiGW w Katowicach – promesa pożyczki do kwoty 6 724526,-zł na realizację zadania "Budowa
systemu kanalizacji sanitarnej i komunalnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nędza"
2) DEKBUD SJ -5 pism dot. wywozu humusu z terenów Żwirowni Babice ;pisma MKK 6064/3/09;pisma
MKK 6064/4/09 ; pisma BR 3328/02/09; pisma WPO /Fn.3110/11-5/09.

10. ZAMKNIĘCIE SESJI .