do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko.

23 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności

O G Ł O S Z E N I E  O  K O N K U R S I E

 

WÓJT GMINY NĘDZA

ogłasza konkurs w celu wyłonienia  kandydata  na stanowisko:

 

   Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej ul. Szkolna 2, 47-440 Nędza

 

 1. Organ prowadzący: Gmina Nędza
 2. Nazwa i adres publicznej szkoły i publicznego przedszkola wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego: Szkoła Podstawowa w Zawadzie Książęcej ul. Szkolna 2, 47 – 440 Nędza i Przedszkole w Łęgu ul. Wyzwolenia 8, 47 – 440 Nędza
 3. Wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko Dyrektora – określone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.)

 

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny lub tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, przedszkolu;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

       5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

       6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

       7)   nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia

             26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn.zm. ), a w

             przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1

             ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2020 r.,

             poz. 85 ), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r –

             Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm. ), oraz nie toczy się

             Przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

        8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

             skarbowe;

        9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 

 

      10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

             o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności

             za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn.zm. );

      11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach

             określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r o języku polskim ( Dz. U. z 2019 r., poz.

             1480 ), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia

             magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

      

 • Wymagane dokumenty- określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm. )

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją  funkcjonowania i rozwoju publicznego

     przedszkola i publicznej szkoły podstawowej;

 1. b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. c) oświadczenia zawierające  następujące dane osobowe kandydata:

            - imię ( imiona ) i nazwisko,

            - datę i miejsce urodzenia,

            - obywatelstwo,

            - miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji ),     

 1. d)   poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów  potwierdzających

            posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b) : świadectw pracy, zaświadczeń o

            zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 1. e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających

           posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

           studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów

           podyplomowych, z zakresu zarządzania  albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z

           zakresu zarządzania oświatą,  

 1. f) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

     -   dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7

         października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1480 ) lub

 

     -   dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia jednolitych studiów

     magisterskich, na kierunku filologia polska lub

     -  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka

     polskiego,    

 1. g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o

     braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 1. h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z

     oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 1. i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

     umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

      z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

     grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (  Dz. U. z

     2019 r.,  poz. 1440 ),

 1. k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18

     października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z

     lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 ), -   w przypadku

     kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 1. l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela

     mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 1. m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny

      dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 1. n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był

      prawomocnie  ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26

      stycznia  1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r., poz.2215 ), lub karą dyscyplinarną,

      o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

      i nauce ( Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ) lub, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1

      ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2017 r., poz.

      2183 z późn.zm. )       

 1. o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw

     publicznych,

 1. p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z

    dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz.1781 ), a także

    wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

    w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne

rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 r., s.1 ) w celu

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, po zapoznaniu się z informacją dla kandydata,

stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

     Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 

 1. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47 – 440 Nędza  lub  drogą pocztową do dnia 15 lipca  2020 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nędzy ).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  e PUAP   z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty .

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nędza.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
 3. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii, o których mowa w ust. 4 lit. d – g, l i m  i posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz posiadane obywatelstwo kandydata przystępującego do postępowania konkursowego.
kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula obowiązek informacyjny RODO do konkursu.pdf 20-06-23 14:38 206.7KB pobierz plik: Klauzula obowiązek informacyjny RODO do konkursu.pdf
pdf ogłoszenie konkursu 2020 r. - na dyrektora.pdf 20-06-23 14:38 270.79KB pobierz plik: ogłoszenie konkursu 2020 r. - na dyrektora.pdf
pdf Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu.pdf 20-06-23 14:38 148.84KB pobierz plik: Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu.pdf