• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Konsultacje projektów wyboru aktów prawa miejscowego

KONSULTACJE projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

przedmiot konsultacji:  projekt uchwały :

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

termin konsultacji :

od dnia 27 października 2014 roku do dnia 3 listopada 2014 roku .

sporządziła: K. Tront

Projekt z dnia 27 października 2014 r. Zatwierdzony przez...........
UCHWAŁA NR ............ RADY GMINY NĘDZA, z dnia 3 listopada 2014 r., w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

przedmiot konsultacji:  projekt uchwały :

w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok.

forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

termin konsultacji :

od dnia 08 września 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku .

sporządziła: K. Tront

Projekt z dnia 8 września 2014 r. Zatwierdzony przez .............UCHWAŁA NR ................. RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz. 3018 ).
a) przedmiot konsultacji: projekt uchwały :
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) forma konsultacji:;
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :
od dnia 04 czerwca 2014 roku do 10 czerwca 2014 roku.

sporządziła: J. Ratuszniak

Projekt z dnia 4 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez .....................UCHWAŁA NR ................RADY GMINY NĘDZA z dnia .................... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz. 3018 ).

a) przedmiot konsultacji: projekt uchwały :
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza

b) forma konsultacji:;
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :
od dnia 03 czerwca 2014 roku do 9 czerwca 2014 roku.


sporządziła: J. Ratuszniak

Projekt z dnia 3 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez .....................UCHWAŁA NR .............RADY GMINY NĘDZA z dnia .................... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza.

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowegopodstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji: projekt uchwały : zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) forma konsultacji:;
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :
od dnia 29 kwietnia 2014 roku do 16 maja 2014 roku.

sporządziła: J. Ratuszniak

Projekt Nr 1

UCHWAŁA NR ..............RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Nr 2

UCHWAŁA NR ................RADY GMINY NĘDZA z dnia 19 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a) przedmiot konsultacji: projekt uchwały :
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

b) forma konsultacji:;
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :
od dnia 19 marca 2014 roku do 24 marca 2014 roku.

sporządziła: J. Ratuszniak

UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a) przedmiot konsultacji: projekt uchwały : zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nędza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

b) forma konsultacji:;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .
c) termin konsultacji :
od dnia 18 marca 2014 roku do 24 marca 2014 roku.


sporządziła: J. Ratuszniak


UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nędza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY NĘDZA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgastanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a) przedmiot konsultacji: projekt uchwały :

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 17 stycznia do 31 stycznia 2014 roku.


sporządziła: K. Tront
UCHWAŁA NR ................RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR ................RADY GMINY NĘDZA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego


podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a) przedmiot konsultacji: projekt uchwały :

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Nędza


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 14 stycznia 2014 do 20 stycznia 2014 roku.


sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR ...............RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Nędza

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekt uchwały :

w sprawie uchwalenia„Programu współpracy GMINY NĘDZAz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 28 października 2013 roku do dnia 8 listopada 2013 roku .

sporządziła: K. Tront

1.Uchwała Nr ……………Rady Gminy Nędza z dnia .. listopada2013 r. w sprawie uchwalenia„Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

2.Załącznik do uchwały nr….........Rady Gminy Nędza z dnia…………………… PROJEKT „Program współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie, na rok 2014”.

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekty uchwał :

w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok ;
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/132/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011roku o opłacie od posiadania psów.
 

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 15 października 2013 roku do dnia 25 października 2013 roku .

sporządziła: K. Tront

1.UCHWAŁA NR ...........RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/132/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 roku o opłacie od posiadania psów

2.UCHWAŁA NR ..........RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014r.

3.UCHWAŁA NR ..........RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekt uchwały :

w sprawie określenia zasad przyznawania nagród sportowych dla osób

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 01 października 2013 roku do dnia 15 października 2013 roku .

sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR ..........RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagród sportowych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekt uchwały :

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września

2011r.o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola ,dla których

organem prowadzącym jest Gmina Nędza

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 25 września 2013 roku do dnia 27 września 2013 roku .

sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR .........RADY GMINY NĘDZA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza
 

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna   Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)    przedmiot konsultacji:   projekt uchwały :
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

b)    forma konsultacji ;
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP  Gminy Nędza .

c)    termin konsultacji :
od dnia 13 września  2013 roku do dnia 20 wrzesnia 2013 roku .

sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR ................. RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 września 2013 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekt uchwały :

zmieniającej Uchwałę Nr XXX-235-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012r.w sprawie terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 15 lipca 2013 roku do dnia 26 lipca 2013 roku .

sporządziła: K. Tront

Uchwała Nr ................Rady Gminy Nędza z dnia ..........zmieniająca Uchwałę Nr XXX-235-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwościi trybu uiszczaniaopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

projekt uchwały Rady Gminy:
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 9 kwietnia 2013 roku do dnia 19 kwietnia 2013 roku

sporządziła: K. Tront


UCHWAŁA NR .....RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR .....RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.
KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 30 stycznia 2013 roku do dnia 15 lutego 2013 roku

sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekty uchwał :

w sprawie:

1)ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2)terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

3)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 15 listopada 2012 roku do dnia 23 listopada 2012 roku .

sporządziła: K. Tront


Projekty uchwał:

1
UCHWAŁA NR ......RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

2
UCHWAŁA NR ......RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3
UCHWAŁA NR ......RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4
UCHWAŁA NR ......RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji:

projekty uchwał Rady Gminy:
w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok;
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowychna 2012 rok
b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 16 października 2012 roku do dnia 22 października 2012 roku

sporządziła: K. Tront

Projekty uchwał


Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013.

2. Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2013.
KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

Uchwała Nr

Rady Gminy Nędza

z dnia 29 października2012 r.

w sprawie uchwalenia„Programu współpracy GMINYNĘDZAz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie, na rok 2013 „

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r. tekst jedn. z późn. zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawieokreślenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018 )

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje

1
Uchwalić „Program współpracy GMINYNĘDZAz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Nędza.

3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Załącznik do uchwały nr

Rady Gminy Nędza

z dnia….

PROJEKT„Program współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie, na rok 2013”.

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej gminy.

2. Program obejmuje podmioty działające na rzecz Gminy Nędza i jej mieszkańców

3. Program określa:

cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


Cele programu

§ 2


1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi raz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy służącego rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.


3. Cele szczegółowe obejmują:

1) poprawa jakości życia poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami;

2) objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej;

3) poszerzanie i popieranie wolontariatu;

4) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym organizacjom równych szans

w realizacji zadań;

5) wzmacnianie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólnoty lokalnej;

6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
7) integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz gminy i jej mieszkańców;

8) identyfikacja potrzeb społecznych oraz określenie sposobu ich zaspakajania;

9) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych;

4. Gmina współpracuje z podmiotami programu w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zasady współpracy

§ 3

1. Przy podejmowaniu współpracy z podmiotami programu gmina kierować się będzie zasadami:

1) partnerstwa – co oznacza, że podmioty programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu oraz definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

2) pomocniczości – co oznacza współpracę gminy z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizowaniu zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

3) suwerenności – co oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;

4) efektywności – w myśl której dąży się do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych oraz dokonuje się najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych;

5) uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.


Zakres przedmiotowy

§ 4

Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy


Formy współpracy z podmiotami programu

§ 5


Gmina Nędza realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami programu.

Współpraca ta może odbywać się poprzez:

1) zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych, finansowanych z budżetu gminy, na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań;

3) konsultowanie z podmiotami programu projektów aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów programu;

4) współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w tym
funduszy europejskich;

5) pomoc w promocji działań statutowych realizowanych przez organizacje pozarządowe w szczególności poprzez publikację informacji na stronie internetowej gminy;

6) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego wspierania działań służących zaspokojeniu potrzeb;

7) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy według kompetencji;

8) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji i samorządu;

9) pomocy w nawiązywaniu kontaktów w skali lokalnej i krajowej;

10) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracujących z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych.

Zakres współpracy

§ 6


W roku 2013 Gmina będzie wspierać lub powierzać podmiotom programu realizację zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, uznając jako priorytetowe zadania publiczne z zakresu:

1.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu : prowadzenie zajęć, treningów i zgrupowań kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, uprawianie sportu wśród społeczności środowisk lokalnych dla wszystkich grup wiekowych, udział we współzawodnictwie sportowym oraz godne reprezentowanie gminy, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy.

2. ochrony i promocji zdrowia: organizacja opieki ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym w domu, zamieszkałych na terenie gminy, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenie z zakresu promocji zdrowia, opieka nad pacjentem obłożnie chorym, współpraca z lekarzem rodzinnym, osobami i instytucjami działającymi w ramach systemu opieki nad zdrowiem społeczeństwa.

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja przedsięwzięć wspierających propagowanie tradycji i kultury regionalnej, organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie.

4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nędza poprzez zorganizowanie zajęć, kółek pozalekcyjnych, wyjazdów, zawodów i konkursów o tematyce profilaktycznej i promujących zdrowy tryb życia bez nałogów zgodnie z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2013 r. oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.


Okres realizacji programu

§ 7


1. Program realizowany będzie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań gminy w 2013 roku.


Sposób realizacji programu

§ 81. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom programu następuje w drodze otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. zlecanie realizacji zadań publicznych może odbywać się poprzez:

a) powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie  jego realizacji, lub

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nędza;

b) na stronie internetowej Gminy Nędza;

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy.

4. Szczegóły dotyczące składania ofert i zawartości oferty oraz zawierania umów będą każdorazowo określane przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w ogłoszeniu o konkursie ofert.

5. Przekazanie środków finansowych odbywa się po zawarciu umowy z podmiotem programu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9

1. W 2013 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 187.550,00zł.( słownie: ) sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych ).

Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2013 r.

2. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom programu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.


Sposób oceny realizacji programu

§ 10


1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.

2. Uzyskane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy gminy z podmiotami programu.

3. Ocena realizacji programu zostanie dokonana poprzez sporządzenie sprawozdania.
4. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki ewaluacji:

4.1 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

4.2 liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

4.3 liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym ilość organizacji,

4.4 liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,

4.5 ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

4.6 wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,

4.7 wysokość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

5. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu do dnia 30 kwietnia 2014 r.

6. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji


§ 11


Roczny program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został utworzony we współpracy z podmiotami programu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oraz skonsultowany z podmiotami programu w sposób określony w uchwale Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 ).


Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych


§ 12


1. Wójt Gminy każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Wójt Gminy
w drodze zarządzenia.

3. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją.

Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

5. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

7. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

8. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

9. Za uczestnictwo w pracach komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.


Postanowienia końcowe

§ 13


1. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekty uchwał :

w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 25 lipca 2012 roku do dnia 3 sierpnia 2012 roku

sporządziła: K. Tront

Projekt

z dnia 25 lipca 2012 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY NĘDZA

z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 2, art. 9 ust.1, art. 14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406 ), art. 2 iart.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 642), art. 4 ust.1 i art. 13pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U.z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ) - po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz.Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza

uchwala:

1. Nadaje się Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy nadany Uchwałą Nr XXVI-190-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła

Id: 1230A805-35E0-48DB-9836-05E1196E21F8. Projekt

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Nędza

z dnia 6 sierpnia 2012 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NĘDZY

1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), oraz niniejszego Statutu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Śląskiej Biblioteki w Katowicach, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Bibliotece – należy przez to rozumieć Gminna Bibliotekę Publiczną w Nędzy,

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nędza,

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza.

3. 1. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina.
Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy.
4. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Nędzy przy ulicy Strażackiej 2.
Poza siedzibą wymieniona w ust. 1 Biblioteka prowadzi działalność statutową w:
1) Fili w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborska 53,

2) Fili w Babicach przy ul. Wiejska 68,

3) Filii w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57.

5. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, a w szczególności mieszkańców Gminy oraz uczestniczy wupowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innychbibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwamiw tym zakresie,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

—————————————————————————————————————————————————————————

Id: 1230A805-35E0-48DB-9836-05E1196E21F8. Projekt Strona 1

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.
6. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynnościz zakresu prawa pracy za pracodawcę.
7. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:
1) wyposażenie,

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

3) doskonalenie zawodowe pracowników,

4) wynagrodzenia pracowników,

5) utrzymanie i eksploatację majątku.

Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
1) wpływów, o których mowa w § 10 ust. 2,

2) dotacji z budżetu państwa,

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5) innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
8. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przezDyrektora.
Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez
Organizatora.

9. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztówwykonania usługi.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.
10. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności
Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 5.

11. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
Strona 2

—————————————————————————————————————————————————————————

Id: 1230A805-35E0-48DB-9836-05E1196E21F8. Projekt

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.
12. Statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.
—————————————————————————————————————————————————————————

Id: 1230A805-35E0-48DB-9836-05E1196E21F8. Projekt Strona 3

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna   Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)    przedmiot konsultacji:   projekty uchwał :
1)    w sprawie: określenia wymagań ,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Nędza ;

2)    w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b)    forma konsultacji ;
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP  Gminy Nędza .

c)    termin konsultacji :
od dnia 18 lipca  2012 roku do dnia 31 lipca  2012 roku .

sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Nędza

 z dnia

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza Na podstawie art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. )  art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje:

1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie    zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza , powinien spełniać następujące wymagania:
1)     posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane  i dopuszczone do ruchu ,mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych ,określone w obowiązujących przepisach ,

2)     posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności , w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w przepisach budowlanych , sanitarnych i ochrony środowiska,

3)     utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję ,co najmniej raz na tydzień. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy transportowej przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i dezynfekcje pojazdów z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi i korzystania z tych usług.

4)     Miejscami przekazywania nieczystości ciekłych powinny być stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.


 Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust.1 za pomocą dokumentów ,którymi są w szczególności:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna – sprzedaży , najmu ,leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o których mowa w ust.1 pkt 1 , wraz z ich opisem technicznym,

3) umowa na mycie i dezynfekcje pojazdów asenizacyjnych i dowody płacenia za te usługi.

Dokumenty , o których mowa w ust.2 , należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nędza w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.
2
Traci moc  Uchwała Nr XVI/329/09 Rady Gminy Nędza z dnia 5 października 2009r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 211 poz. 3937)

3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza  .

4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Nędzy.

5
Uchwałą wchodzi w życie po upływie czternastu  dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Nędza

 z dnia

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. )  art.6k ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w rt.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje:

1
Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ,  na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nędza.

2
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców , zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Nędza .

3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza  .

4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podania do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy

w Nędzy.

5
Uchwałą wchodzi w życie po upływie czternastu  dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekty uchwał :

w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku

sporządziła: K. Tront

Załącznik do Uchwały Nr …/…./2012

Rady Gniny Nędza z dnia ……………

                Projekt                                                       z dnia 29 maja 2012 r.

                                                                                   Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY NĘDZA

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 2, art.9 ust.1, art.14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406 ), art. 2 i art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn .zm.), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj.Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ) - po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza

uchwala:

1. Nadaje się Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy nadany Uchwałą Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47 poz. 1194, Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 137 poz. 2699 z 2007 r., Dz. Urz. Woj. Śl. Nr5 poz. 66 z 2010 r. i Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118 poz. 2249 z 2011 r. )
3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła

Id: 308FEF6D-5795-49DD-8EEF-2A304E67DD27. Projekt Strona 1

                                                                                        Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

                           Rady Gminy Nędza

                                       z dnia 25 czerwca 2012 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W NĘDZY

1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.), oraz niniejszego Statutu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Bibliotece – należy przez to rozumieć Gminna Bibliotekę Publiczną w Nędzy,
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nędza,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza.

3. 1. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina.
2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy.
4. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Nędzy przy ulicy Strażackiej 2.
2.Poza siedzibą wymieniona w ust. 1 Biblioteka prowadzi działalność statutowa w:
1) Fili w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborska 53,
2) Fili w Babicach przy ul. Wiejska 68,
3) Filii w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57.

5. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, a wszczególności mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innychbibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwamiw tym zakresie,
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,Strona 1
——————————————————————————————————————————————————————

Id: 308FEF6D-5795-49DD-8EEF-2A304E67DD27. Projekt

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznychzajmujących się działalnością kulturalną.
6. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynnościz zakresu prawa pracy za pracodawcę.
7. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt.
3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej.Do osoby, której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
4. Wójt dokonuje również innych, niż wymienione w ust. 1, czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
8. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie,
2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
3) doskonalenie zawodowe pracowników,
4) wynagrodzenia pracowników,
5) utrzymanie i eksploatację majątku.
Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
1) wpływów, o których mowa w § 10 ust. 2,
2) dotacji z budżetu państwa,
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
9. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.
Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez
Organizatora.

10. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,Strona 2

——————————————————————————————————————————————————————

Id: 308FEF6D-5795-49DD-8EEF-2A304E67DD27. Projekt

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztówwykonania usługi.4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.
11. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniuzadań, o których mowa w § 5.
12. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.
13. Statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.
——————————————————————————————————————————————————————

Id: 308FEF6D-5795-49DD-8EEF-2A304E67DD27. Projekt Strona 3

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekty uchwał :

w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Nędza

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku

sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR

RADY GMINY NĘDZA

z dnia

w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 57 § 7, 8 w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

1.
Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

2.
Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 30 % stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

3.
Traci moc Uchwała Nr XXXV/238/01 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Gminy.

4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekty uchwał :

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wpieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Nędza .

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 7 maja 2012 roku do dnia 18 maja 2012 roku

sporządziła: K. Tront

UCHWAŁA NR

RADY GMINY Nędza

z dnia

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz.613 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

1
1.Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części i budowle lub ich części stanowiące nową inwestycję, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2.Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu oraz w niniejszej uchwale.

2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje:

1.mikroprzedsiębiorcy – przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 2 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

2.małemu przedsiębiorcy – przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 600.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 8 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

3.średniemu przedsiębiorcy – przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 3.000.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

4.przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca – przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10.000.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

3
1.Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., w terminach określonych niniejszą uchwałą – nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 8 rozporządzenia lub w przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy, o której mowa w § 9 rozporządzenia.

2.Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć należnego w okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.

3.Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 rozporządzenia, nie zalicza się ceny nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania.

4
1.Przedsiębiorca ubiegając y s ię o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na formularzu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2.Zakończenie nowej inwestycji powinno nastąpić w ciągu 36 miesięcy od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5
1.Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie podlegają:

1) budynki lub ich części związane z działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami;

2) budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw;

2.Zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu gminy Nędza.

6
W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1.oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały;

2.oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

3.oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;

4.informacji o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie gminy Nędza, w przeliczeniu na pełne etaty – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

5.informacji o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na realizację inwestycji – na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312 z późn. zm.);

6.kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;

7.oświadczenia, że inwestycja jest nowa, zgodnie z przepisami rozporządzenia;

8.oświadczenia, że działalność prowadzona w związku z nową inwestycją jest inna niż wskazana w §4 rozporządzenia oraz przedstawienie dokumentu wskazującego rodzaj działalności jaki będzie realizowany w związku z nową inwestycją;

9.oświadczenia, że inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Wójtowi Gminy zamiaru korzystania z pomocy;

10.oświadczenia, że poniesione koszty mieszczą się w katalogu określonym w § 6 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia oraz są ściśle związane z nową inwestycją.

7
Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany:

1.do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od dnia jej otrzymania – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

2.do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy publicznej przedkładać informacje – na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 6 pkt 5.

8
1.Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2.Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dowody i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

9
1.Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy:

1) nie spełnił warunków wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia;

2) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku;

3)nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 6 i § 7.

2.Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy pisemnie o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3.Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

4.W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

5.W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie przepisami ustawy, o której mowa w ust. 4.

10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr

Rady Gminy Nędza

z dnia

ZGŁOSZENIE

zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

1.Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa ................................................................................................................................................

Siedziba .............................................................................................................................................

NIP .................................................................................

REGON ..........................................................................

symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności ...................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres korespondencyjny ....................................................................................................................

wielkość przedsiębiorcy[1] (zaznaczyć „x” odpowiedni kwadrat)

□ mikroprzedsiębiorca

□ mały przedsiębiorca

□ średni przedsiębiorca

□ inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy .....................................................................

telefon kontaktowy .............................................................................................................................

2.Dane nowej inwestycji:

Rodzaj inwestycji ....................................................................................................................................................

Opis inwestycji ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja (ulica i nr, numer księgi wieczystej, numery działek, powierzchnia gruntów, wartość i rodzaj budowli, dane dot. budynków itp.)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data rozpoczęcia inwestycji ……………………

Planowana data zakończenia inwestycji ..................................

3.Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji ...............................

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy ...........................................................................

Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł ....................................................................

4.Do wniosku załączam:

1.bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;

2.aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

3.inne dokumenty (podać, jakie)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.Oświadczenia przedsiębiorcy:

zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.
zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Nędza przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji.
zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia.
deklaruję, że nowa inwestycja nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi w § 5 ust. 1 uchwały.
zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia
(w szczególności o niezakończeniu inwestycji w terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.
.................................................

podpis i pieczęć wnioskodawcy

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

Rady Gminy Nędza

z dnia

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że w dniu ............................. została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 1 ust.1 uchwały.
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

……………………………… ……………………………………………………

miejscowość, data podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik nr 3

do uchwały Nr

Rady Gminy Nędza

z dnia

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 2 pkt[2] …… uchwały, wynosi łącznie .................................. zł, z czego udział własny wynosi ……........................... zł, co stanowi ......................% wartości inwestycji.
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

……………………………… ……………………………………………………

miejscowość, data podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik nr 4

do uchwały Nr

Rady Gminy Nędza

z dnia

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że w dniu ......................... utworzono ........... nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt[3] …… uchwały.
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

……………………………… ……………………………………………………

miejscowość, data podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik nr 5

do uchwały Nr

Rady Gminy Nędza

z dnia

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że na dzień …………………. stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie gminy Nędza, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ………………… etatów
(w tym ……… pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją).
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

……………………………… ……………………………………………………

miejscowość, data podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy


[1] zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z poźn. zm.)

[2] należy wpisać odpowiedni numer z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w zgłoszeniu

[3] należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w zgłoszeniu

KONSULTACJE

projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawnaUchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).

a)przedmiot konsultacji: projekty uchwał :

w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nędza
w sprawie : określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów ,wicedyrektorów oraz nauczycieli , którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
 

b)forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIPGminy Nędza .

c)termin konsultacji :

od dnia 12 kwietnia 2012 roku do dnia 20 kwietnia 2012 roku

sporządziła: K. Tront

( p r o j e k t )

Uchwała Nr ………………………….

Rady Gminy Nędza

z dnia ………… kwietnia2012 r.

w sprawie tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Nr142 poz.1591 z późn.zm.),art42 ust. 7 pkt 3

oraz art. 91 dpkt 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. z 2006 r.

Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 197,

poz. 1172 z 2011 r. tj. )

Rada Gminy uchwala,co następuje:

1
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów i logopedów

zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nędza -norma tygodniowa

liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

ustala się dla :

1)pedagoga30

2)logopedy30

2
Traci moc uchwała nr XXXVI / 282 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 01.06.2009 r. w sprawie

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych

w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nędza.

3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

(p r o j e k t)

UCHWAŁA Nr ……………./……../2012

RADY GMINY NĘDZA

z dnia ….. kwietnia 2012 r.

sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r. tj. )

Rada Gminy Nędza

uchwala:

1.Ustala sięzasady obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza oraz następujące rozmiary tych obniżek:
lp.
stanowisko kierownicze
tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin
1.
Dyrektor przedszkola posiadającego:

1)do 4 oddziałów,

2)powyżej 4 oddziałów
15

10
2.
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego posiadającego

1)do 7 oddziałów

2)powyżej 7 oddziałów
15

12
3.
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego i posiadającego do 25 oddziałów
   2 
4.
Wicedyrektor
7
2. Postanowienia § 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone zgodnie z § 1 lub § 2 mają zastosowanie odpowiednio
1)od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora przedszkola, dyrektora zespołu

szkolno – przedszkolnego, dyrektora zespołu szkolno – gimnazjalnego, wicedyrektora oraz

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole;

2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono

pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie.

4. Traci moc uchwała nr XXIV/215/04 Rady Gminy Nędza z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowegowymiaru godzin zajęć dla dyrektorów,

wicedyrektorów oraz doradcy metodycznego placówek oświatowych z terenu Gminy Nędza

(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2759).

5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od dnia 1 września 2012 r.

KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

• projekt uchwały Rady Gminy w sprawie : określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowy nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 12 marca 2012 roku do dnia 20 marca 2012 roku
sporządziła: K. Tront


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

Projekt

z dnia 7 lutego 2012 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY NĘDZA

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 2, art.9 ust.1, art.14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn .zm.) art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz.Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)

Rada Gminy Nędza uchwala:

1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2001 r. Nr 47 poz. 1194; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r. Nr 137 poz.2699; Dz.Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 5 poz.66) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 słowo „Zarząd” zastępuje się słowem „Wójt”,
2) § 4 skreśla się,
3) w § 11:
a) ust. 1 słowo „Zarząd” zastępuje się słowem „Wójt”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników zatrudnionych w Bibliotece i dokonuje w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy.”
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje w imieniu Biblioteki Wójt.”
d) skreśla się ust. 4
e)„3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje w imieniu Biblioteki Wójt.”
4) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„11a. 1. Strukturę organizacyjną i organizacje wewnętrzną Biblioteki określa jej Regulamin organizacyjny. 2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Biblioteki po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Nędza.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Gerard PrzybyłaKONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowegopodstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

projekty uchwał Rady Gminy:
• w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza.


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 22 listopada 2011 roku do dnia 2 grudnia 2011 roku
sporządziła: K. Tront


                                                         
KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego


podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie : określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych

b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 21 listopada 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku
sporządziła: K. Tront 

                                                                                        Projekt 
                                                                                        z dnia 21 listopada 2011 r. 
                                                                                        Zatwierdzony przez .............


                                                    UCHWAŁA NR ....................
                                                    RADY GMINY NĘDZA
                                                    z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie zdolnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.
U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r. – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie uchwały Rady Gminy
Nędza Nr L II / 417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz.
Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 )
Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów
szczególnie zdolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Nędza, zwane dalej „stypendium”.
2. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym.
3. Za „wybitne osiągnięcia w nauce” uważa się osiągnięcia z dziedzin objętych programem nauczania
z wyłączeniem muzyki, plastyki i sportu.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia zostanie każdorazowo określona
w budżecie gminy na kolejny rok kalendarzowy.
§ 3. Stypendium może otrzymać:
1) uczeń szkoły podstawowej po ukończeniu piątego roku nauki, który spełnia następujące kryteria:
a) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę zachowania i średnia ocen co najmniej 6,00 i jest laureatem
konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,
b) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 6,00 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
2) uczeń gimnazjum po ukończeniu drugiego roku nauki, który spełnia następujące kryteria:
a) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 6,00 i jest laureatem
konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,
b) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 6,00 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą, po ukończeniu drugiego roku nauki, który spełnia
następujące kryteria:
a) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 6,00 i jest laureatem
konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,
b) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 6,00 i jest
laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Id: YRAXU-AXTFQ-YUNPW-YBRHX-EJTGA. Projekt Strona 2
§ 4. 1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy w zarządzeniu.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej mogą
wystąpić:
1) dyrektor szkoły;
2) rada rodziców;
3) pełnoletni uczeń, rodzice lub opiekun prawny ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszcza.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły, potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w § 3.
4. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 do dnia 20 września
danego roku kalendarzowego.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Decyzje o przyznaniu oraz o wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy
2. Wysokość stypendium może wynosić do kwoty 1.000,00zł.
3. Listę uczniów, którym przyznano stypendia podaje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nędza oraz na
stronie internetowej Gminy.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną część wniosku
o przyznanie stypendium.
5. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy w Nędzy w terminie do dnia 31
października danego roku do rąk pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                       Gerard Przybyła


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

• projekt uchwały Rady Gminy w sprawie : określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie zdolnych


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 14 listopada 2011 roku do dnia 18 listopada 2011 roku
sporządziła: K. Tront


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

• projekty uchwał Rady Gminy:
1. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok;
2. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza :
3. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości ;
4. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
5. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ;


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 26 października 2011 roku do dnia 04 listopada 2011 roku
sporządziła: K. Tront


UCHWAŁA NR
RADY GMINY NĘDZA
z dnia

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ,art.40 ust.2 pkt 3 i 4 , art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.16 ust.1 i art.16 ust.4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018 )

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustalić stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nędza w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NĘDZA
z dnia

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza


Na podstawie art. 15 ,art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) art.18 ust.2
pkt 8,art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U
z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art.4 ust.1i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz.95 z późn. zm. ) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961 ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018 )


Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje :
§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 32,00 zł

§ 2

Opłatę targową uiszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca na targowisku.

§ 3
1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Opłata targowa płatna jest gotówką u inkasenta bezpośrednio na targowisku
3. Inkasentami opłaty targowej są : Irena Solich zam. Babice; Kornelia Porombka zam. Nędza .
4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na właściwy rachunek bankowy.
5. Za pobraną opłatę targową inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1,00 zł od każdej skasowanej opłaty, płatne w ostatnim dniu roboczym kwartału rozliczeniowego.
§ 4
Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Nędzy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy .

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XLII/336/09 z dnia 26 października 2009r. roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 202 poz.3729) .
§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Nędza.Uzasadnienie:
Z dniem 19 czerwca 2011 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 102 poz. 584) wprowadzająca definicję targowiska” są to wszelkie miejsca ,w których jest prowadzona sprzedaż” – poprzednie określenia uchylono wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego .

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NĘDZA
z dnia
w sprawie: podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.5ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach
i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010 roku nr 95 poz.613 z późn .zm.) art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1
i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2011roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. Nr 95 poz. 961) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018 )

Rada Gminy Nędza,
u c h w a l a, co następuje:

§ 1
O k r e ś l a się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84zł
b) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,33 zł od 1hektara powierzchni ;
c ) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m² powierzchni ;
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0, 65 zł od 1m² powierzchni użytkowej ;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,66 zł od 1m² powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m² powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,33 zł od 1m² powierzchni użytkowej
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,21zł od 1m² powierzchni użytkowej
f) od domków letniskowych – 7,36 zł od 1m² powierzchni użytkowej

3) a) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7,
b) od budowli – 0,2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7, w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę .
§ 2

Traci moc Uchwała Nr LIII/437/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok (zm. Uchwała Nr III/16/10 RG Nędza z dnia 28.12.2010r.) .
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4
1) Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego


podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

• projekt uchwały Rady Gminy w sprawie : uchwalenia Programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 18 października 2011 roku do dnia 24 października 2011 roku
sporządziła: K. Tront

PROJEKT

Uchwała Nr …………….
Rady Gminy Nędza
z dnia ………października 2011 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r. tekst jedn. z późn. zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018 )Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje

§ 1

Uchwalić „ Program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                                    Załącznik do uchwały nr 
                                                                                    Rady Gminy Nędza 
                                                                                    z dnia….


Program współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
i o wolontariacie, na rok 2012

Postanowienia ogólne

                                                                 § 1

1.Program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi jest elementem
lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej gminy.
2. Program obejmuje podmioty działające na rzecz Gminy Nędza i jej mieszkańców
3. Program określa:
cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Cele programu
                                                                 § 2

1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy służącego rozpoznawaniu i zaspakajaniu
potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu
problemów lokalnych.

3. Cele szczegółowe obejmują:
1) poprawa jakości życia poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, oraz
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy gminą a organizacjami;
2) objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej;
3) poszerzanie i popieranie wolontariatu;
4) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym organizacjom równych szans
w realizacji zadań;
5) wzmacnianie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólnoty lokalnej;
6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
7) integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz gminy i jej mieszkańców;
8) identyfikacja potrzeb społecznych oraz określenie sposobu ich zaspakajania;
9) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych;
4. Gmina współpracuje z podmiotami programu w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4
ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zasady współpracy
                                                                 § 3
1. Przy podejmowaniu współpracy z podmiotami programu gmina kierować się będzie zasadami:
1) partnerstwa – co oznacza, że podmioty programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz
zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu oraz
definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz
wykonywaniu zadań publicznych;
2) pomocniczości – co oznacza współpracę gminy z podmiotami programu, opartą na obopólnej
chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizowaniu zadań
publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
3) suwerenności – co oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym
definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
4) efektywności – w myśl której dąży się do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w
realizacji zadań publicznych oraz dokonuje się najefektywniejszego sposobu wykorzystania
środków publicznych;
5) uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych
na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego. Zasada jawności
obliguje podmioty programu do udostępniania gminie danych dotyczących struktury
organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz
sytuacji finansowej.

Zakres przedmiotowy
                                                                § 4

Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy

Formy współpracy z podmiotami programu
                                                                § 5

Gmina Nędza realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami programu.
Współpraca ta może odbywać się poprzez:
1) zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych, finansowanych z budżetu gminy,
na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań;
3) konsultowanie z podmiotami programu projektów aktów normatywnych dotyczących sfer
współpracy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów programu;
4) współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w tym
funduszy europejskich;
5) pomoc w promocji działań statutowych realizowanych przez organizacje pozarządowe
w szczególności poprzez publikację informacji na stronie internetowej gminy;
6) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego wspierania działań
służących zaspokojeniu potrzeb;
7) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy według
kompetencji;
8) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami
są przedstawiciele organizacji i samorządu;
9) pomocy w nawiązywaniu kontaktów w skali lokalnej i krajowej;
10) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracujących z gminą, które ubiegają się o
dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych.

Zakres współpracy
                                                                 § 6

W roku 2012 Gmina będzie wspierać lub powierzać podmiotom programu realizację zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, uznając jako priorytetowe zadania publiczne
z zakresu:
1.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu : prowadzenie zajęć, treningów i
zgrupowań kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, uprawianie
sportu wśród społeczności środowisk lokalnych dla wszystkich grup wiekowych,
udział we współzawodnictwie sportowym oraz godne reprezentowanie gminy,
organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze
gminnym i ponad gminnym oraz organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla
mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży
( organizacja festynu majowego ).
2. ochrony i promocji zdrowia: organizacja opieki ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym
w domu, zamieszkałych na terenie gminy, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
szkolenie z zakresu promocji zdrowia, opieka nad pacjentem obłożnie chorym, współpraca
z lekarzem rodzinnym, osobami i instytucjami działającymi w ramach systemu opieki nad
zdrowiem społeczeństwa.
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja przedsięwzięć
wspierających propagowanie tradycji i kultury regionalnej, organizacja ogólnodostępnych
przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu
artystycznego w gminie.
4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizowanie zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok ( zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielenie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, różnorakich kółek zainteresowań
dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin )

Okres realizacji programu
                                                                  § 7

1. Program realizowany będzie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert
na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań gminy w 2012 roku.

Sposób realizacji programu 
                                                                 § 8

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom programu następuje w drodze otwartego
konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. zlecanie realizacji zadań publicznych może odbywać się poprzez:
a) powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji, lub
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nędza;
b) na stronie internetowej Gminy Nędza;
c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy.
4. Szczegóły dotyczące składania ofert i zawartości oferty oraz zawierania umów będą każdorazowo
określane przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w ogłoszeniu o konkursie ofert.
5. Przekazanie środków finansowych odbywa się po zawarciu umowy z podmiotem programu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

                                                                § 9

1. W 2012 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza
się kwotę nie mniejszą niż 242.250,00zł.( słownie: ) dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście
pięćdziesiąt złotych ).
Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2012 r.
2. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych zlecanych
podmiotom programu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

Sposób oceny realizacji programu
                                                              § 10

1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające
na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Uzyskane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy
gminy z podmiotami programu.
3. Ocena realizacji programu zostanie dokonana poprzez sporządzenie sprawozdania.
4. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki ewaluacji:
4.1 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
4.2 liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
4.3 liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym ilość organizacji,
4.4 liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych
od organizacji,
4.5 ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
4.6 wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,
4.7 wysokość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację
zadań publicznych.
5. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu do dnia 30 kwietnia 2013 r.
6. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

                                                              § 11

Roczny program współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, został utworzony we współpracy z podmiotami programu, na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oraz skonsultowany
z podmiotami programu w sposób określony w uchwale Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 ).

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

                                                               § 12

1. Wójt Gminy każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań
publicznych powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Wójt Gminy
w drodze zarządzenia.
3. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie,
ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją.
4. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.
5. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
7. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
8. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy
członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
9. Za uczestnictwo w pracach komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Postanowienia końcowe
                                                                § 13

1. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.


PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Nędza
z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury w Gminie Nędza pod nazwą
„ Gminne Centrum Kultury w Nędzy ” i nadania jej statutu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ), art. 9, 10 ust. 1, art. 11, 12,13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm. ), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm. ) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z 2010 r. ) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr L II/417/10
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl.
Nr 196, poz. 3018 ).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Utworzyć gminą jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej
instytucji kultury pod nazwą „ Gminne Centrum Kultury w Nędzy”, zwane dalej
Centrum.
Gminne Centrum Kultury w Nędzy uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna
działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.
2. Wydać Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Siedziba Centrum mieści się w Nędzy przy ulicy Strażackiej 2, a terenem działania jest obszar Gminy Nędza.

§ 3

Centrum prowadzi działalność w następujących punktach filialnych:
1) Punkt filialny w Babicach;
2) Punkt filialny w Górkach Śląskich;
3) Punkt filialny w Szymocicach;
4) Punkt filialny w Zawadzie Książęcej

§ 4

Nadaje się statut „Gminnemu Centrum Kultury w Nędzy” w brzmieniu, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                Załącznik nr 1
                                                                                               do uchwały Nr
                                                                                               Rady Gminy Nędza
                                                                                               z dnia 09.2011 r.

A K T

UTWORZENIA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W NĘDZY
z dniem 1 listopada 2011 roku

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm. )
tworzy się Gminne Centrum Kultury w Nędzy

§ 1

Gminne Centrum Kultury w Nędzy jest samorządową instytucją kultury, dla której
organizowanie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

§ 2

Siedzibą Gminnego Centrum Kultury w Nędzy jest miejscowość Nędza, a terenem
działania Gmina Nędza.

§ 3

Przedmiotem działalności Gminnego Centrum Kultury w Nędzy jest realizacja zadań
w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, potrzeb informacyjnych
i edukacyjnych oraz organizowanie i popularyzacja kultury fizycznej i sportu.


                                                            Załącznik nr 2 
                                                            do uchwały Nr
                                                                   Rady Gminy Nędza
                                                                  z dnia .09. 2011 r.

S T A T U T

Gminnego Centrum Kultury w Nędzy


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminne Centrum Kultury w Nędzy – zwane dalej Centrum – jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Nędza.

 § 2

Gmina Nędza jest organizatorem Centrum. 

§ 3

Organem Gminy Nędza właściwym do utworzenia instytucji kultury i nadania jej statutu jest Rada Gminy.

§ 4

Siedzibą Centrum jest lokal przy ul. Strażackiej nr 2 w Nędzy.

§ 5

Terenem działania Centrum jest Gmina Nędza.

§ 6

Centrum używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę i adres instytucji , cyfrowy
identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej i numer identyfikacji podatkowej.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 

§ 7

Głównymi celami Centrum są:
1. pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa
w kulturze;
2. prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby
kulturalne mieszkańców Gminy Nędza;
3. upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju;
4. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
5. tworzenie warunków dla rozwoju różnych form kulturalnych;
6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
7. wzbogacanie dorobku kultury Gminy Nędza.

§ 8

Do podstawowych zadań Centrum należy:
1. inicjowanie, promowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej,
sportowej i towarzyskiej na terenie Gminy;
2. realizowanie działalności społeczno- kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we
współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną i organizacjami młodzieżowymi;
3. organizowanie działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy we
współzawodnictwie z zakładami pracy, organizacjami społecznymi,
stowarzyszeniami;
4. współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy;
5. organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup
ludności poprzez udostępnianie filmów, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw
i innych;
6. organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic
okolicznościowych;
7. wsparcie dla inicjatyw społecznych i kulturalnych;
8. współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i grup
artystycznych. 

 § 9

Centrum może prowadzić na zasadach określonych w odrębnych przepisach działalność gospodarczą związaną ze statutowymi celami Centrum, a w szczególności:
1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, spotkania autorskie;
2. organizować imprezy artystyczne;
3. prowadzić kółka i sekcje zainteresowań;
4. organizować imprezy rozrywkowe;
5. organizować wycieczki, rajdy, i imprezy turystyczno-krajoznawcze;
6. świadczyć usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne, oraz inne z zakresu kultury;
7. prowadzić działalność wydawniczą;
8. prowadzić sprzedaż artykułów użytku kulturalnego;
9. realizować zlecone imprezy okolicznościowe;
10. prowadzić wynajem obiektów świetlic wiejskich;
11. prowadzić inną działalność dochodową. 

§ 10

1. Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalony przez
Dyrektora.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania
w danym roku.
3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej
polecone przez Organizatora.
4. Zasadnicza część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy
Nędza.
5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach,
projekcjach filmów, pokazach teatralnych oraz imprezach artystycznych i
rozrywkowych. 

§ 11

Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie
z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera
szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań o których mowa w § 7, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 12

W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą:
1. Punkt filialny w Babicach – lokal mieszczący się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Babicach przy ul. Wiejskiej 68.
2. Punkt filialny w Górkach Śląskich - lokal mieszczący się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57;
3. Punkt filialny w Szymocicach – lokal mieszczący się w budynku wielofunkcyjnym
przy ul. Gliwickiej 20.
4. Punkt filialny w Zawadzie Książęcej – lokal mieszczący się w budynku
wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55.


Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 13

Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Nędza.

§ 14

1. Centrum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nędza.

§ 15

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych
stanowisk określa, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy, Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 16

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ).
2. Centrum zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Gmina przydzieli Centrum, na cele związane z jego działalnością, lokale stanowiące
własność komunalną .
4. Centrum otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości
niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów
wynagrodzeń pracowników.
5. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:
a) wpływów z własnej działalności,
b) dotacji z budżetu Gminy,
c) dotacji z budżetu państwa,
d) dotacji ze środków UE,
e) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
f) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
g) innych źródeł/

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 17

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla
jego nadania.
podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).
a) przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie : opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza

b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 9 września 2011 roku do dnia 23 września 2011 roku

sporządziła: K. Tront


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy :
zmieniająca Uchwałę Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomościb) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 5 maja 2011 roku do dnia 13 maja 2011 roku
sporządziła: K. Tront


UCHWAŁA NR
RADY GMINY NĘDZA
z dnia


zmieniająca Uchwałę Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 95 poz.613 z późn .zm.) art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 , art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 )

Rada Gminy Nędza,
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości:

1) w § 1 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust 1 pkt 3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;”

2) w § 1 ust 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust 1 pkt 6) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;”

3) w § 1 ust 1 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„§ 1 ust 1 pkt 7) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności charytatywnej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy : zmieniająca Uchwałę Nr XXXII / 195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 7 lutego 2011 roku do dnia 14 lutego 2011 roku
sporządziła: K. Tront


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).a) przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy : w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nędzy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 21 lutego 2011 roku do dnia 28 lutego 2011 roku
sporządziła: K. Tront


KONSULTACJE
projektów aktów prawa miejscowego

podstawa prawna Uchwała nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 196 poz.3018 ).


a) przedmiot konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy :
• w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza ;
• w sprawie : upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym


b) forma konsultacji ;

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz na stronie internetowej i w BIP Gminy Nędza .

c) termin konsultacji :

od dnia 10 marca 2011 roku do dnia 21 marca 2011 rokusporządziła: K. Tront


UCHWAŁA NR
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 a) i 15), art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj.
w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 17, poz. 95 z 2010 r. ( tj.) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza Nr LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018 ).

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXI/293/05 Rady Gminy Nędza z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) w związku z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 17 poz.95 z 2010 r. (tj.) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza NR LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 ).


Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2011 r.

do góry