do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Edukacja EkologicznaMonitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Nędzy- Referent ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy

30 Listopad 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Urząd Gminy w Nędzy poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

1. Prowadzenie zadań z zakresu rolnictwa: prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.2017.1161 t.j.)
2. Współpraca z powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawach związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych u zwierząt oraz chorób, szkodników i chwastów występujących na polach uprawnych.
3. Prowadzenie całości spraw związanych z klęskami żywiołowymi występującymi na terenie Gminy (powodzie, susze, pożary..), współpraca ze służbami Wojewody oraz GOPS-u.
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o izbach rolniczych – wybory do Izby Rolniczej.
5. Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo wodne.
6. Prowadzenie wykazu wszystkich rowów melioracyjnych na terenie Gminy.
7. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i modernizacja dróg transportu rolnego na terenie Gminy.
8. Prowadzenie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem i zarządzaniem cmentarzami oraz pomnikami.
9. Koordynowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, artystycznych lub rozrywkowych we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu tychże imprez.
10. Prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z gminami oraz organizacjami pozarządowymi z państw sąsiednich (gminy partnerskie, spotkania, wymiana międzynarodowa między szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami)
11. Prowadzenie rejestru i nadzoru nad kąpieliskami w Gminie.
12. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia: współpraca ze służbą zdrowia , realizacja programów
zdrowotnych, profilaktycznych.
13. Realizacja zadań z zakresu transportu zbiorowego: organizacja i konsultowanie lokalnej sieci transportu, uzgadnianie rozkładów jazdy z przewoźnikami, rozliczanie kosztów, rozliczanie dotacji.
14. Realizacja zadań gminy w zakresie korzystania z przystanków udostępnionych przewoźnikom.
15. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
16. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.

Wymagania:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie stażu pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy.
6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących: samorządu gminnego, ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.2017.1161 t.j.), ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.2018.1027 t.j.), ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020.310 t.j.), umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.
7. Zaangażowanie, samodzielność
8. Bardzo dobra znajomość komputera.

Oferujemy:
Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Kserokopie świadectw pracy;
3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Oświadczenie o

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy lub kierować na adres: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Telefon; 32/410 20 18

 Oferty składać w terminie do 10.12.2020r. do godziny 15:00. liczy się data wpływu oferty do jednostki, ogłaszającej nabór i nie uwzględnia się daty nadania wysłanej korespondencji.