do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Nędzy

02 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Urząd Gminy w Nędzy poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. opracowywania strategii gospodarczych rozwoju gminy oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

 1. Wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań będących zadaniami własnymi gminy i ich pozyskiwanie.
 2. Przygotowywanie ocen, analiz i programów zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.
 3. Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, porozumień i instrukcji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz realizacja projektów, programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 4. Rozliczanie realizowanych programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 5. Opracowywanie dokumentów strategicznych gminy – programów rozwojowych, monitorowanie osiąganych rezultatów oraz ich aktualizowanie.
 6. Prowadzenie zadań publicznych Gminy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno – prywatnym.
 7. Obsługa inwestora – w zakresie prowadzonych projektów i programów.
 8. Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 9. Współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
 10. Wykonywanie innych czynności zgodnie z właściwością merytoryczną na zajmowanym stanowisku.

 

Wymagania:

 1.  Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie stażu pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy – przygotowywanie i rozliczanie projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych

funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych)

 1. Znajomość przepisów prawnych dotyczących: samorządu gminnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, funduszy unijnych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji.
 2. Zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.
 3. Bardzo dobra znajomość komputera.
 4. Prawo jazdy kategorii B.

 


Oferujemy:
Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys –curriculum vitae – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy lub kierować na adres: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Telefon; 32/410 20 18

 

 

 Oferty składać w terminie do 06.03.2020r. do godziny 14:00. liczy się data wpływu oferty do jednostki, ogłaszającej nabór i nie uwzględnia się daty nadania wysłanej korespondencji.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie.pdf 20-03-02 07:55 207.02KB pobierz plik: ogłoszenie.pdf
pdf Zarządzenie Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza.pdf 20-03-02 07:56 623.32KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza.pdf