do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Nędzy

15 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Urząd Gminy w Nędzy poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów            

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Prowadzenie czynności zmierzających do egzekucji wszystkich należności z zakresu budżetu gminy z wyłączeniem należności podatkowych i wskazanych należności (w tym: sporządzanie pozwów).
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej, sporządzanie sprawozdań, w tym: zbiorczych w zakresie pomocy publicznej i ich przekazywanie do odpowiednich podmiotów.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (ich właściwe oznaczenie), wartości niematerialnych i prawnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przypisów i sporządzanie rocznych sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych.
 5. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków trwałych i ich właściwe oznaczenie.
 6. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów.
 7. Rozliczanie inwentaryzacji w zakresie pkt 4, 5 i 6.
 8. Bieżące sporządzanie umów i protokołów przekazania pozostałych środków trwałych zakupionych na rzecz OSP lub innych podległych jednostek organizacyjnych.
 9. Zgłaszanie do Skarbnika propozycji zmian dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
 10. Prowadzenie całości zadań związanych z wpisami do rejestru Dłużników w KRD zgonie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 11. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
 12. Prowadzenie całości spraw związanych z windykacją zaległych należności budżetowych, w tym wysyłka upomnień w zakresie należności budżetowych.
 13. Generowanie i gromadzenie JPK do struktury wyciągi bankowe zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy oraz prawidłowa archiwizacja wyciągów bankowych.
 14. Gromadzenie JPK dla struktury księgi rachunkowe, faktury VAT, Magazyn zgodnie z odrębnymi zarządzeniami.

Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość przepisów prawnych dotyczących: samorządu gminnego, finansów publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.
 6. Zaangażowanie, samodzielność
 7. Bardzo dobra znajomość komputera.


Oferujemy:
Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys –curriculum vitae – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się    o zatrudnienie;
 7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Oświadczenia wg wzorów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nędzy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy – Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 winny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

 Oferty składać w terminie do 25.09.2020r. do godziny 14:00. liczy się data wpływu oferty do jednostki, ogłaszającej nabór i nie uwzględnia się daty nadania wysłanej korespondencji.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.pdf 20-09-16 08:56 208.83KB pobierz plik: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.pdf