do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Nędzy

16 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Urząd Gminy w Nędzy poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej

          

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Prowadzenie księgowań przypisów i odpisów podatków i opłat na urządzeniach księgowych przewidzianych w odrębnych przepisach.
 2. Prowadzenie księgowań wpłat i zwrotów podatków i opłat.
 3. Przygotowanie egzekucji podatków i opłat – upomnienia i tytuły egzekucyjne.
 4. Rozliczanie inkasentów podatków i opłat.
 5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
 6. Naliczanie i terminowe przekazywanie 2 % odpisu podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych z podatkiem od środków transportowych, w szczególności; jego wymiar oraz rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w zakresie podatku od środków transportowych.
 8. Wyznaczanie nieruchomości, co do których konieczne jest wszczęcie postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę w zakresie podatków zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
 9. Ustanawianie hipotek z tytułu nie wpłacanych podatków.
 10. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości w terminach wskazanych przez Wójta Gminy.
 11. Zgłaszanie do Skarbnika propozycji zmian dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
 12. Dokonywanie odpisów aktualizujących należności na dzień bilansowy zgodnie z ustawa o rachunkowości

Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.           
 5. Posiadanie stażu pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy.
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących: samorządu gminnego, finansów publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.
 7. Zaangażowanie, samodzielność
 8. Bardzo dobra znajomość komputera.


Oferujemy:
Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys –curriculum vitae – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się    o zatrudnienie;
 7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Oświadczenia wg wzorów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nędzy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy – Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nędza stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 winny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

 

 Oferty składać w terminie do 28.09.2020r. do godziny 16:00. liczy się data wpływu oferty do jednostki, ogłaszającej nabór i nie uwzględnia się daty nadania wysłanej korespondencji.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie 20-09-16 12:32 205.76KB pobierz plik: ogłoszenie