• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

18 Styczeń 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Wójt Gminy Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

Nędza, dnia 18.01.2023r.


PPŚP 6220.14.2022


OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 


Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, w związku z art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z
późn. zm.) zwaną dalej jako ooś, Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony o zakończeniu postępowania dowodowego
w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
p.n.: .: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach
o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina
Kuźnia Raciborska”, na wniosek złożony przez WTL10 Sp. z o. o., ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 lok. U10, 02-
306 Warszawa. Wniosek został przekazany przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do tut. organu zgodnie z
Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.OSW/41.9/491/2022/14633/AK z dnia
20.10.2022r. wyznaczającym Wójta Gminy Nędza do załatwienia przedmiotowej sprawy.


Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1.ustawy
ooś. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m
od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone
standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w
zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.


W związku z powyższym, informuje się strony postępowania zgodnie z art.10 § 1 i 73 §1 kpa o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem
decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49
Kpa. Zgodnie zaś z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej
może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w
danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Urzędem
Gminy w Nędzy, w godzinach pracy Urzędu Gminy , ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza - tel. 32 6660460,
326660484. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub osobiście ustnie do protokołu, w terminie 7 dni
od dnia, w którym niniejsze zawiadomienie (obwieszczenie) uważa sią za dokonane. Organem właściwym do ich
rozpatrzenia jest Wójt Gminy Nędza.


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Nędzy, Urzędu Miejskiego w
Kuźni Raciborskiej i w Sołectwie Kuźnia Raciborska oraz na stronach internetowych wymienionych urzędów w Biuletynie Informacji
Publicznej.

 


Wójt Gminy

Anna Iskała

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 23-01-18 13:04 395.91KB pobierz plik: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

 

 1. Na terenie Gminy Nędza jest zapewniony odbiór bioodpadów, które są odbierane sprzed posesji lub zbierane w PSZOK. W związku z powyższym na terenie Gminy Nędza obowiązuje zakaz spalania części roślinnych (nie wolno spalać traw, liści itp.). Zakaz ten obowiązuje cały rok.
 2. Od stycznia 2023r. PSZOK dla mieszkańców Gminy Nędza będzie funkcjonował na terenie PSZOK w Kuźni Raciborskiej w każdy roboczy wtorek w godzinach 8:00- 16:00 i roboczy czwartek w godzinach 8:00- 19:00. Nie będą już organizowane Mobilne PSZOK.
 3. Od stycznia 2023r. bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego (nie będą odbierane bioodpady w workach). Pojemnik powinien być pokryty kolorem brązowym co najmniej w 30% widocznej części pojemnika. Można wykorzystać posiadane pojemniki, które są dostosowane do odbioru śmieciarką, wystarczy pomalować pojemnik w wymaganej części. 
 4. Z roku na rok zauważalny jest znaczny wzrost cen za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Obecne przepisy prawa pozwalają aby przeciwstawić się temu skutecznie tylko poprzez ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Każdy z nas może się przyczynić do obniżenia ilości wytworzonych odpadów poprzez:

- kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach (obniżenie opłaty jest uzależnione od faktycznego zmniejszenia ilości  bioodpadów  wystawianych do odbioru na terenie całej gminy);

- zagospodarowanie przedmiotów, które nadają się jeszcze do użytku i nie wyrzucanie rzeczy, które mogą jeszcze spełniać swoją rolę, nie wszystko staje się automatycznie odpadem  (ubrania, zabawki , meble itp. można  komuś podarować lub sprzedać),

- dokonywanie mądrych i przemyślanych zakupów (nie kupowanie nadmiaru żywności, którą się potem wyrzuca) oraz ograniczenie niepotrzebnych opakowań (np. kupowanie owoców i warzyw w woreczkach wielokrotnego użycia zamiast w woreczkach foliowych itp.);    

- prawidłowe i sumienne segregowanie odpadów, które ma wpływ na  osiągnięcie w skali gminy wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych ( nie osiągnięcie tego poziomu spowoduje nałożenie na gminę kary finansowej, która może spowodować wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

 1. Przypomina się właścicielom nieruchomości o upływającym w dniu 31.12.2023r. terminie     wymiany kotłów i pieców nie spełniających wymagań (klasy 5), których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku i są eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji. Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Pamiętajmy również, że obowiązuje zakaz spalania  wszelkiego rodzaju odpadów.
 3. W związku z wprowadzeniem art. 3 ust. 5 oraz art. 6 ust. 5aa i ust. 5ab w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych kontroli związanych z nieczystościami ciekłymi w zakresie posiadania pisemnej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrola obejmuje również sprawdzenie częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego i zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie ilości pobranej wody. Nowe obowiązki obejmują sporządzenie protokołu z kontroli oraz  szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i gospodarki nieczystościami ciekłymi. Sprawozdanie jest przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z w/w obowiązkiem oraz obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Nędzy wypełnione zgłoszenie z informacją o posiadanym zbiorniku na nieczystości ciekłe (druk zgłoszenia w załączeniu). Należy również pamiętać, że zamiar rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków również musi zostać zgłoszony do Urzędu Gminy w Nędzy. Przed instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków należy upewnić się  czy teren, na którym ma być montowana (eksploatowana) leży na terenie aglomeracji czy poza jej terenem, ponieważ nie wszystkie rodzaje oczyszczalni ścieków mogą być instalowane na terenie aglomeracji.
 4. Proszę zwrócić uwagę przy zlecaniu prac remontowych (w wyniku, których powstają odpady poremontowe i budowlane np. wymiana okien), że za zagospodarowanie powstałych w wyniku tych prac odpadów jest odpowiedzialna firma, przedsiębiorca, który wykonuje remont, powinien on odpady zabrać. W szczególnych przypadkach, jeżeli zostanie to na wniosek inwestora wskazane w umowie, przedsiębiorca może te  odpady pozostawić do zagospodarowania właścicielowi nieruchomości ( inwestorowi), jednak nie jest to odpad, który można w ramach opłaty zawieźć na PSZOK.
 5. Przypomina się właścicielom zwierząt na terenie Gminy Nędza o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza. Proszę nie dopuszczać do sytuacji aby psy  pozostawały bez opieki poza terenem nieruchomości. Szczególnie ważną sprawą jest odpowiedzialna opieka i  zabezpieczenie zwierzęcia aby nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
 6. W trosce o estetykę naszej gminy, jak również w celu uniknięcia zagrożenia pożarowego lub zagrożenia ze strony zwierząt (głównie węży), przypomina się właścicielom nieruchomości o systematycznym wykaszaniu nieruchomości.
 7. Apeluje się do mieszkańców o racjonalną gospodarkę wodą, szczególnie w okresach suszy. Zachęca się mieszkańców do zbierania i wykorzystywania deszczówki w celu nawadniania ogrodu, pozwoli to ograniczyć ilość pobieranej wody wodociągowej i przyczynia się do obniżenia ryzyka braku wody.
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Informacje rok 2023.docx 22-12-30 07:07 17.37KB pobierz plik: Informacje rok 2023.docx
do góry