do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Monitoring powietrzaInformacja o ogłoszonym poziomie jakości powietrzaRaporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy Nędza 24.11.2020

20 Listopad 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E
Działając zgodnie zart.20 ust.3ustawy zdnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §26 pkt 7 Statutu Gminy Nędzapodaje siędo publicznej wiadomości zawiadomienie ozwołaniusesji
Rady Gminy Nędza

TERMIN : 24listopada2020roku (wtorek) GODZ. 745
MIEJSCE POSIEDZENIA : Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 SALA PARTER
PRZEDMIOT OBRAD:
1)Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
2)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej narok 2020 Gminy Nędza.
3)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego.
4)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
5)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Nędza".
6)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA