• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zarządzenie nr 0050.83.2023 Wójta Gminy Nędza z dnia 13.03.2023 roku

14 Marzec 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Zarządzenie nr 0050.83.2023

Wójta Gminy Nędza

z dnia 13.03.2023 roku

 

 

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 j.t.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) oraz Uchwały Nr LXXVI-469-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

Z A R Z Ą D Z A M

 

 • 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nędza, położonej w Nędzy, oznaczonej ewidencyjnie jako: działka nr 1096 (k.m.4) o pow. 0,0100 ha zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00051756/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu.

 • 2

 

OZNACZENIE

 

TREŚĆ

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 1096 (k.m.4) obrębu Nędza o pow. 0,0100 ha zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00051756/3

Powierzchnia nieruchomości:

0,0100 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Nędzy. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w: terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej 16MU.

Cena nieruchomości:

4.000,00 zł  + należny podatek VAT

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę:

Sprzedaż w drodze  przetargu ustnego

nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 

24.04.2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • 3

Informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki gruntami i geodezji.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf wykaz 1096.pdf 23-03-14 11:19 112.31KB pobierz plik: wykaz 1096.pdf

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

 

 1. Na terenie Gminy Nędza jest zapewniony odbiór bioodpadów, które są odbierane sprzed posesji lub zbierane w PSZOK. W związku z powyższym na terenie Gminy Nędza obowiązuje zakaz spalania części roślinnych (nie wolno spalać traw, liści itp.). Zakaz ten obowiązuje cały rok.
 2. Od stycznia 2023r. PSZOK dla mieszkańców Gminy Nędza będzie funkcjonował na terenie PSZOK w Kuźni Raciborskiej w każdy roboczy wtorek w godzinach 8:00- 16:00 i roboczy czwartek w godzinach 8:00- 19:00. Nie będą już organizowane Mobilne PSZOK.
 3. Od stycznia 2023r. bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego (nie będą odbierane bioodpady w workach). Pojemnik powinien być pokryty kolorem brązowym co najmniej w 30% widocznej części pojemnika. Można wykorzystać posiadane pojemniki, które są dostosowane do odbioru śmieciarką, wystarczy pomalować pojemnik w wymaganej części. 
 4. Z roku na rok zauważalny jest znaczny wzrost cen za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Obecne przepisy prawa pozwalają aby przeciwstawić się temu skutecznie tylko poprzez ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Każdy z nas może się przyczynić do obniżenia ilości wytworzonych odpadów poprzez:

- kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach (obniżenie opłaty jest uzależnione od faktycznego zmniejszenia ilości  bioodpadów  wystawianych do odbioru na terenie całej gminy);

- zagospodarowanie przedmiotów, które nadają się jeszcze do użytku i nie wyrzucanie rzeczy, które mogą jeszcze spełniać swoją rolę, nie wszystko staje się automatycznie odpadem  (ubrania, zabawki , meble itp. można  komuś podarować lub sprzedać),

- dokonywanie mądrych i przemyślanych zakupów (nie kupowanie nadmiaru żywności, którą się potem wyrzuca) oraz ograniczenie niepotrzebnych opakowań (np. kupowanie owoców i warzyw w woreczkach wielokrotnego użycia zamiast w woreczkach foliowych itp.);    

- prawidłowe i sumienne segregowanie odpadów, które ma wpływ na  osiągnięcie w skali gminy wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych ( nie osiągnięcie tego poziomu spowoduje nałożenie na gminę kary finansowej, która może spowodować wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

 1. Przypomina się właścicielom nieruchomości o upływającym w dniu 31.12.2023r. terminie     wymiany kotłów i pieców nie spełniających wymagań (klasy 5), których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku i są eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji. Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Pamiętajmy również, że obowiązuje zakaz spalania  wszelkiego rodzaju odpadów.
 3. W związku z wprowadzeniem art. 3 ust. 5 oraz art. 6 ust. 5aa i ust. 5ab w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych kontroli związanych z nieczystościami ciekłymi w zakresie posiadania pisemnej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrola obejmuje również sprawdzenie częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego i zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie ilości pobranej wody. Nowe obowiązki obejmują sporządzenie protokołu z kontroli oraz  szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i gospodarki nieczystościami ciekłymi. Sprawozdanie jest przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z w/w obowiązkiem oraz obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Nędzy wypełnione zgłoszenie z informacją o posiadanym zbiorniku na nieczystości ciekłe (druk zgłoszenia w załączeniu). Należy również pamiętać, że zamiar rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków również musi zostać zgłoszony do Urzędu Gminy w Nędzy. Przed instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków należy upewnić się  czy teren, na którym ma być montowana (eksploatowana) leży na terenie aglomeracji czy poza jej terenem, ponieważ nie wszystkie rodzaje oczyszczalni ścieków mogą być instalowane na terenie aglomeracji.
 4. Proszę zwrócić uwagę przy zlecaniu prac remontowych (w wyniku, których powstają odpady poremontowe i budowlane np. wymiana okien), że za zagospodarowanie powstałych w wyniku tych prac odpadów jest odpowiedzialna firma, przedsiębiorca, który wykonuje remont, powinien on odpady zabrać. W szczególnych przypadkach, jeżeli zostanie to na wniosek inwestora wskazane w umowie, przedsiębiorca może te  odpady pozostawić do zagospodarowania właścicielowi nieruchomości ( inwestorowi), jednak nie jest to odpad, który można w ramach opłaty zawieźć na PSZOK.
 5. Przypomina się właścicielom zwierząt na terenie Gminy Nędza o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza. Proszę nie dopuszczać do sytuacji aby psy  pozostawały bez opieki poza terenem nieruchomości. Szczególnie ważną sprawą jest odpowiedzialna opieka i  zabezpieczenie zwierzęcia aby nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
 6. W trosce o estetykę naszej gminy, jak również w celu uniknięcia zagrożenia pożarowego lub zagrożenia ze strony zwierząt (głównie węży), przypomina się właścicielom nieruchomości o systematycznym wykaszaniu nieruchomości.
 7. Apeluje się do mieszkańców o racjonalną gospodarkę wodą, szczególnie w okresach suszy. Zachęca się mieszkańców do zbierania i wykorzystywania deszczówki w celu nawadniania ogrodu, pozwoli to ograniczyć ilość pobieranej wody wodociągowej i przyczynia się do obniżenia ryzyka braku wody.
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Informacje rok 2023.docx 22-12-30 07:07 17.37KB pobierz plik: Informacje rok 2023.docx
do góry