• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Informator gminny Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nędza

           Zasady postępowania z odpadami komunalnymi są zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXII-212-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 5 października 2020r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, zmieniony  Uchwałą Nr LXI-395-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2022r.

           Z kolei  wskazanie rodzaju usług w zakresie gospodarki odpadami realizowanych w zamian za opłatę uiszczaną do gminy określa Uchwała Nr XXXII-213-2020 z dnia 5 października 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona zmieniony  Uchwałą Nr LXI-396-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2022r. i  Uchwałą Nr LXXI-435-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 2 listopada 2022r.

 

Odpady zmieszane

Z uwagi na fakt, iż segregacja odpadów jest obowiązkiem, do odpadów zmieszanych zaliczamy wszystkie odpady komunalne, które pozostają po segregacji lub nie podlegające segregacji (np. stłuczka szklana,  zanieczyszczone woreczki foliowe np. po surowym mięsie, zabrudzony, tłusty papier,  ceramika, porcelana  pampersy itp. ). Odpady te gromadzimy w pojemnikach przystosowanych do odbioru „śmieciarką”  o pojemności 80, 110, 120, 240 lub 1100 litrów lub w czarnych workach. Kolor pojemników na odpady zmieszane  musi być inny niż pojemników przeznaczonych na odpady segregowane, najczęściej stosuje się pojemniki czarne lub ciemno szare, grafitowe. Worki właściciel nieruchomości otrzymuje w ramach uiszczanej opłaty a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie ( zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy   z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  Odpady zmieszane odbierane są dwa razy w miesiącu.

 

Papier

Do odpadów z papieru zaliczamy gazety, czasopisma, papier szkolny, biurowy, tekturę, kartony, torebki i worki papierowe itp.  Nie wrzucamy do odpadów papierowych  zabrudzonego papieru np. tłustego, z zawartością  żywności, pieluch, tapet itp. Odpady papierowe gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego z napisem papier. Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady papieru są odbierane  jeden raz w miesiącu. Odpady te można  dostarczać do PSZOK.

 

Szkło.

Do odpadów szklanych zaliczamy np.  butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki bez zakrętek. Nie wrzucamy do tych odpadów  potłuczonego szkła, szkła żaroodpornego, ceramiki, porcelany, doniczek, termometrów, żarówek, luster itp. Odpady szklane  gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru zielonego z napisem szkło. Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady szklane są odbierane  jeden raz w miesiącu. Odpady te można  dostarczać do PSZOK.

 

 

Tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe.

Do tych odpadów zaliczamy opakowania plastikowe po napojach, kosmetykach, po żywności, nakrętki czyste woreczki foliowe, puszki po napojach, konserwach, kapsle, drobny złom, kartony po mleku, sokach, garnki, sztućce itp. Nie wrzucamy do tych odpadów  tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po smarach, farbach, nawozach,  opakowań z zawartością, baterii itp. Odpady w/w  gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru żółtego  z napisem metale i tworzywa sztuczne. Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady w/w są odbierane  jeden raz w miesiącu. Odpady te można  dostarczać do PSZOK.

 

Bioodpady

Do tych odpadów zaliczamy owoce, warzywa, fusy z kawy i herbaty, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki jedzenia, artykuły spożywcze przeterminowane bez opakowania, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew. Nie wrzucamy do tych odpadów  kości zwierząt, odchodów zwierząt, ziemi, korzeni, padliny, leków. Odpady w/w  gromadzimy wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego. W pojemniki właściciel nieruchomości  zaopatruje się we własnym zakresie. Odpady zgromadzone w pojemnikach nie mogą być dodatkowo w workach. Opady w/w są odbierane   dwa razy w miesiącu.

Popiół

Popiół należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach. Pojemniki te  powinny być oznaczone czerwonym pasem lub literą P.  Nie wolno wrzucać do pojemnika popiołu gorącego ani zalewać popiołu wodą.  Odpady te są odbierane w miesiącach od października do kwietnia  dwa razy w miesiącu i jeden raz w miesiącach : maj, lipiec i wrzesień. Segregacja popiołu  obowiązuje cały rok.

 

Odpady wielkogabarytowe oraz opony.

Do odpadów tych zaliczamy odpady komunalne, które z uwagi na swoje rozmiary nie mieszczą się w workach lub pojemnikach. Zaliczamy do nich wykładziny, dywany, meble, tapczany, fotele, duże zabawki. Do tych odpadów nie zaliczamy odpadów  poremontowych i budowlanych oraz części samochodowych ( np. okna, drzwi, panele, wanny itp.). Odbierane będą opony z samochodów osobowych i jednośladów w ilości 4 sztuki na nieruchomość na rok. Odpady te są  odbierane od właścicieli nieruchomości,  raz w roku sprzed posesji.

Ponadto właściciele nieruchomości, mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK w ilości 200 kg na rok na nieruchomość w przypadku odpadów wielkogabarytowych oraz 4 sztuki opon na rok na nieruchomość.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia .

Właściciele nieruchomości, mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK.

Odpady budowlane , poremontowe, rozbiórkowe.

Właściciele nieruchomości, mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK w ilości do  100kg na nieruchomość na rok. 

 

Odpady: przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory,  tekstylia i odzież.

Właściciele nieruchomości, mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK.

 

           Przypomina się właścicielom nieruchomości, że w PSZOK są przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące jedynie z drobnych remontów (do 100 kg na rok na nieruchomość) przeprowadzanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie,  na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. Wszystkie odpady, które powstają podczas prac wykonywanych przez przedsiębiorców (np. wymiana okien, ocieplanie budynku itp.) muszą zostać zabrane  przez przedsiębiorcę, ponieważ to przedsiębiorca jest wytwórcą tych odpadów i nie stanowią one odpadu komunalnego ( tego rodzaju odpad nie będzie przyjmowany w PSZOK).

 

Właściciele nieruchomości  mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy przypadków niewłaściwego wykonania usług przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK, w terminie 7 dni od takiego zdarzenia. Zgłoszenia takiego dokonuje się pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Nędza: ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie dokonującego zgłoszenie oraz podpis, zgłoszenia dokonane po terminie lub zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

Dla mieszkańców jest dostępny numer telefonu przedsiębiorcy świadczącego usługę tzw. punkt obsługi klienta (zgłoszenia tam kierowane nie są  tożsame ze zgłoszeniami przypadków niewłaściwego wykonania usług przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK, o których mowa w akapicie wyżej).

 

 

 

PreZero Recycling Południe Sp. z o. o.

Ul. Szybowa  44

44-193 Knurów

Biuro Obsługi Klienta

(32) 235 11 83

697 551 524

kategoria: Powiązane pliki [64]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22-06-23 11:58 30.64KB pobierz plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Informacje dot. odbioru odpadów komunalnych , osiągniętych poziomów.pdf 16-09-12 10:19 254.94KB pobierz plik: Informacje dot. odbioru odpadów komunalnych , osiągniętych poziomów.pdf
pdf Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf 16-09-12 10:19 100.64KB pobierz plik: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf
pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ).pdf 16-10-05 09:18 266.8KB pobierz plik: Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ).pdf
pdf Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 17-07-31 10:09 239.57KB pobierz plik: Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018 19-03-01 07:56 192.76KB pobierz plik: Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018
pdf Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 ) 19-03-01 07:57 2.08MB pobierz plik: Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 )
pdf Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok 19-03-01 07:58 13.02MB pobierz plik: Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok
pdf Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 20-04-20 13:07 265.23KB pobierz plik: Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
pdf Rejestr Działalności Regulowanej 21-11-04 08:56 204.16KB pobierz plik: Rejestr Działalności Regulowanej
pdf KOMUNIKAT- PSZOK 20-10-26 12:37 183.21KB pobierz plik: KOMUNIKAT- PSZOK
pdf Ewidencja wydanych zezwoleń 20-11-16 07:56 115.62KB pobierz plik: Ewidencja wydanych zezwoleń
pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2020 20-12-04 13:45 148.34KB pobierz plik: Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2020
pdf COROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI , W CELU WERYFIKACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ( rok 2019 ) AKTUALIZACJA 20-12-04 13:46 161.08KB pobierz plik: COROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI , W CELU WERYFIKACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ( rok 2019 ) AKTUALIZACJA
zip Harmonogramy odbioru odpadów 2021 21-01-11 12:27 1.39MB pobierz plik: Harmonogramy odbioru odpadów 2021
pdf Coroczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi , W celu weryfikacji możliwości technicznych I organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Rok 2020) - Gmina Nędza 21-04-20 09:29 162.33KB pobierz plik: Coroczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi , W celu weryfikacji możliwości technicznych I organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Rok 2020) - Gmina Nędza
pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2021 21-07-13 12:00 164.17KB pobierz plik: Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2021
zip Harmonogramy odbioru odpadów rok 2022 21-12-23 09:03 1.6MB pobierz plik: Harmonogramy odbioru odpadów rok 2022
pdf Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)-harmonogram na rok 2022 22-01-03 15:00 539.43KB pobierz plik: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)-harmonogram na rok 2022
pdf PSZOK 2022.pdf 22-01-13 12:09 124.88KB pobierz plik: PSZOK 2022.pdf
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami 22-04-20 14:45 496.45KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami
pdf Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza 22-05-16 15:23 215KB pobierz plik: Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
pdf Informacja dotycząca braku odbioru bioodpadów 22-05-19 13:43 404.75KB pobierz plik: Informacja dotycząca braku odbioru bioodpadów
pdf EWIDENCJA AKTUALNYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 22-06-09 12:04 208.64KB pobierz plik: EWIDENCJA AKTUALNYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
pdf Informacja dot. odbierania bioodpadów w pojemnikach 22-07-04 09:57 93.78KB pobierz plik: Informacja dot. odbierania bioodpadów w pojemnikach
pdf Rejestr działalności regulowanej 22-09-06 10:33 206.13KB pobierz plik: Rejestr działalności regulowanej
pdf Nędza II II 2023.pdf 22-12-23 08:59 132.02KB pobierz plik: Nędza II II 2023.pdf
pdf Szymocice 2023.pdf 22-12-23 09:00 131.22KB pobierz plik: Szymocice 2023.pdf
pdf Zawada Książęca 2023.pdf 22-12-23 09:00 131.2KB pobierz plik: Zawada Książęca 2023.pdf
pdf Górki Śląskie 2023.pdf 22-12-23 09:01 131.45KB pobierz plik: Górki Śląskie 2023.pdf
pdf Łęg 2023.pdf 22-12-23 09:01 131.57KB pobierz plik: Łęg 2023.pdf
pdf Nędza I I 2023.pdf 22-12-23 09:01 171.4KB pobierz plik: Nędza I I 2023.pdf
pdf Nędza I II 2023.pdf 22-12-23 09:01 168.41KB pobierz plik: Nędza I II 2023.pdf
pdf Babice 2023.pdf 22-12-23 09:02 131.32KB pobierz plik: Babice 2023.pdf
pdf Ciechowice 2023.pdf 22-12-23 09:02 131.1KB pobierz plik: Ciechowice 2023.pdf
pdf Nędza II I 2023.pdf 22-12-23 09:30 132.27KB pobierz plik: Nędza II I 2023.pdf
docx informacja o umowie.docx 22-12-29 13:42 11.95KB pobierz plik: informacja o umowie.docx
doc Ewidencja aktualnych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2023.doc 23-01-03 07:59 41KB pobierz plik: Ewidencja aktualnych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2023.doc
pdf Zawada Książęca wąskie wjazdy 2023.pdf 23-01-05 13:03 118.1KB pobierz plik: Zawada Książęca wąskie wjazdy 2023.pdf
pdf Szymocice wąskie wjazdy 2023.pdf 23-01-05 13:03 130.98KB pobierz plik: Szymocice wąskie wjazdy 2023.pdf
pdf Nędza II wąskie wjazdy 2023.pdf 23-01-05 13:03 131.34KB pobierz plik: Nędza II wąskie wjazdy 2023.pdf
pdf Górki Śląskie wąskie.pdf 23-01-05 13:04 131.24KB pobierz plik: Górki Śląskie wąskie.pdf
pdf Nędza I wąskie wjazdy 2023.pdf 23-01-05 13:04 130.82KB pobierz plik: Nędza I wąskie wjazdy 2023.pdf
docx Informacja dot. PSZOK.docx 23-01-11 13:46 11.78KB pobierz plik: Informacja dot. PSZOK.docx
docx Informacje dod. gospodarowania odpadami komunalnymi( art. 3, ust2 pkt 9 ustawy ) 2022-2023.docx 23-02-03 08:05 17.58KB pobierz plik: Informacje dod. gospodarowania odpadami komunalnymi( art. 3, ust2 pkt 9 ustawy ) 2022-2023.docx
pdf Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nędza 2023.pdf 23-02-03 10:17 136.89KB pobierz plik: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nędza 2023.pdf
pdf Babice wąskie.pdf 23-02-07 13:44 155.9KB pobierz plik: Babice wąskie.pdf
pdf Dot. jakości pojemników na odpady 23-02-14 09:49 317.98KB pobierz plik: Dot. jakości pojemników na odpady
docx Informacje dod. gospodarowania odpadami komunalnymi( art. 3, ust2 pkt 9 ustawy ) 2022-2023.docx 23-04-06 10:56 17.76KB pobierz plik: Informacje dod. gospodarowania odpadami komunalnymi( art. 3, ust2 pkt 9 ustawy ) 2022-2023.docx
pdf analiza- 2022.pdf 23-04-18 08:15 497.28KB pobierz plik: analiza- 2022.pdf
pdf Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. 23-06-05 09:07 401.35KB pobierz plik: Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
pdf zmiana godzin funkcjonowania PSZOK.pdf 23-09-27 09:52 52.66KB pobierz plik: zmiana godzin funkcjonowania PSZOK.pdf
pdf informacja o umowie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2024.pdf 23-12-21 08:32 57.95KB pobierz plik: informacja o umowie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2024.pdf
pdf Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024- Gmina Nędza.pdf 23-12-21 13:30 1.07MB pobierz plik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024- Gmina Nędza.pdf
pdf Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – BABICE wąskie wjazdy Ulice: Rudzka 16,18,18A,19B,20A,21,23,25 ; Rybacka 1; Drzewna 26,27,30,31,33,35,37,39 Wyzwolenia 17,19, Przyrwy 11,13 23-12-22 07:59 144.83KB pobierz plik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – BABICE wąskie wjazdy Ulice: Rudzka 16,18,18A,19B,20A,21,23,25 ; Rybacka 1; Drzewna 26,27,30,31,33,35,37,39 Wyzwolenia 17,19, Przyrwy 11,13
pdf Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – Górki Śląskie Wąskie wjazdy Ulice: Leśna 2,4,10,40,42,44,44A,54,59,59A,61,63,63A,64C,78; Rudzka 32,36,38,54; Nad Koleją 21A; Za Lasem 2A 23-12-22 08:01 121.16KB pobierz plik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – Górki Śląskie Wąskie wjazdy Ulice: Leśna 2,4,10,40,42,44,44A,54,59,59A,61,63,63A,64C,78; Rudzka 32,36,38,54; Nad Koleją 21A; Za Lasem 2A
pdf Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – NĘDZA I Wąskie wjazdy WYKAZ ULIC: Stanisława Konarskiego 20,21,22,24, Brzozowa 2,6, 8 23-12-22 08:01 121.25KB pobierz plik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – NĘDZA I Wąskie wjazdy WYKAZ ULIC: Stanisława Konarskiego 20,21,22,24, Brzozowa 2,6, 8
pdf Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – NĘDZA II Wąskie wjazdy WYKAZ ULIC: Wąska bn,1,1A Polna1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,domek letniskowy Gliwicka 21,23, Letniskowa bn, 1, 4 , Lipowa 5c , Drzymały 3a,12; Dębowa 7 23-12-22 08:02 120.95KB pobierz plik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – NĘDZA II Wąskie wjazdy WYKAZ ULIC: Wąska bn,1,1A Polna1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,domek letniskowy Gliwicka 21,23, Letniskowa bn, 1, 4 , Lipowa 5c , Drzymały 3a,12; Dębowa 7
pdf Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 - SZYMOCICE - Wąskie wjazdy WYKAZ ULIC: Malinowa 7, Gliwicka 7 23-12-22 08:03 120.66KB pobierz plik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 - SZYMOCICE - Wąskie wjazdy WYKAZ ULIC: Malinowa 7, Gliwicka 7
pdf Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – Zawada Książęca Wąskie wjazdy Ulice: Betonowa 5,7, 23-12-22 08:04 130.54KB pobierz plik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2024 – Zawada Książęca Wąskie wjazdy Ulice: Betonowa 5,7,
pdf Stawki 2024.pdf 24-02-13 14:52 396.53KB pobierz plik: Stawki 2024.pdf
pdf Informacja o odpadach z gospodarstw rolnych-1.pdf 24-03-21 07:47 61.26KB pobierz plik: Informacja o odpadach z gospodarstw rolnych-1.pdf
pdf ogłoszenie dla mieszkańców zmiana godzin PSZOK.pdf 24-04-02 11:17 51.35KB pobierz plik: ogłoszenie dla mieszkańców zmiana godzin PSZOK.pdf
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nędza za rok 2023 24-04-16 14:42 199.1KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nędza za rok 2023
do góry