do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Informator gminny Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nędza

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi są zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, który stanowi załącznik do Uchwały Nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza (http://bip.nedza.pl/download/2612.pdf).

Z kolei  wskazanie rodzaju usług w zakresie gospodarki odpadami realizowanych w zamian za opłatę uiszczaną do gminy określa Uchwała Nr LVII-341-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (http://bip.nedza.pl/download/2613.pdf)  .

Odpady zmieszane

Z uwagi na fakt, iż segregacja odpadów jest obowiązkiem, do odpadów zmieszanych zaliczamy wszystkie odpady komunalne, które pozostają po segregacji lub nie podlegające segregacji (np. stłuczka szklana, zanieczyszczone woreczki foliowe np. po surowym mięsie, zabrudzony, tłusty papier, ceramika, porcelana, pampersy itp.). Odpady te gromadzimy w pojemnikach przystosowanych do odbioru „śmieciarką”  o pojemności 80, 110, 120, 240 lub 1100 litrów lub w czarnych workach. Kolor pojemników na odpady zmieszane musi być inny niż pojemników przeznaczonych na odpady segregowane, najczęściej stosuje się pojemniki czarne lub ciemno szare, grafitowe. Worki właściciel nieruchomości otrzymuje w ramach uiszczanej opłaty a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie (zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. 2017.1289 z późn. zm.). Odpady zmieszane odbierane są dwa razy w miesiącu.

Papier

Do odpadów z papieru zaliczamy gazety, czasopisma, papier szkolny, biurowy, tekturę, kartony, torebki i worki papierowe itp. Nie wrzucamy do odpadów papierowych zabrudzonego papieru np. tłustego, z zawartością żywności, pieluch, tapet itp. Odpady papierowe gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego z napisem papier. Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady papieru są odbierane jeden raz w miesiącu. Odpady te można dostarczać do PSZOK.

Szkło

Do odpadów szklanych zaliczamy np. butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki bez zakrętek. Nie wrzucamy do tych odpadów potłuczonego szkła, szkła żaroodpornego, ceramiki, porcelany, doniczek, termometrów, żarówek, luster itp. Odpady szklane gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru zielonego z napisem szkło. Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady szklane są odbierane jeden raz w miesiącu. Odpady te można dostarczać do PSZOK.

Tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe

Do tych odpadów zaliczamy opakowania plastikowe po napojach, kosmetykach, po żywności, nakrętki czyste woreczki foliowe, puszki po napojach, konserwach, kapsle, drobny złom, kartony po mleku, sokach, garnki, sztućce itp. Nie wrzucamy do tych odpadów  tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po smarach, farbach, nawozach, opakowań z zawartością, baterii itp. Odpady w/w  gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru żółtego z napisem metale i tworzywa sztuczne. Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady w/w są odbierane jeden raz w miesiącu. Odpady te można dostarczać do PSZOK.

Odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne)

Do tych odpadów zaliczamy owoce, warzywa, fusy z kawy i herbaty, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, resztki jedzenia, artykuły spożywcze przeterminowane bez opakowania. Nie wrzucamy do tych odpadów  kości zwierząt, odchodów zwierząt, ziemi, korzeni, padliny, leków. Odpady w/w  gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru brązowego. Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady w/w są odbierane co dwa tygodnie.

Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone

Do tych odpadów zaliczamy gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew. Odpady w/w gromadzimy w workach lub pojemnikach koloru brązowego . Worki otrzymuje właściciel w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w pojemniki zaopatruje się we własnym zakresie. Opady w/w są odbierane co dwa tygodnie. . Ponadto właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK.

Popiół

Popiół należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach. Pojemniki te powinny być oznaczone czerwonym pasem lub literą P. Nie wolno wrzucać do pojemnika popiołu gorącego ani zalewać popiołu wodą.  Odpady te są odbierane w miesiącach od października do kwietnia co dwa tygodnie oraz jeden raz w miesiącach: maj, lipiec i wrzesień. Segregacja popiołu od roku 2018 obowiązuje cały rok.

Odpady wielkogabarytowe oraz opony

Do odpadów tych zaliczamy odpady komunalne, które z uwagi na swoje rozmiary nie mieszczą się w workach lub pojemnikach. Zaliczamy do nich wykładziny, dywany, meble, tapczany, fotele, duże zabawki. Do tych odpadów nie zaliczamy odpadów  poremontowych i budowlanych oraz części samochodowych (np. okna, drzwi, panele, wanny itp.). Odbierane będą opony z samochodów osobowych i jednośladów. Odpady te są  odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy raz w roku sprzed posesji. Ponadto właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK. Odpady w/w wytworzone przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, można oddać do PSZOK odpłatnie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK. Odpady w/w wytworzone przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, można oddać do PSZOK odpłatnie.

Odpady budowlane, poremontowe, rozbiórkowe

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą w ramach opłaty dostarczyć te odpady do PSZOK w ilości do 100kg na nieruchomość na rok a ponad ten limit - odpłatnie.

Właściciele nieruchomości  mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy przypadków niewłaściwego wykonania usług przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK, w terminie 7 dni od takiego zdarzenia. Zgłoszenia takiego dokonuje się pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Nędza: ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej . Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie dokonującego zgłoszenie oraz podpis, zgłoszenia dokonane po terminie lub zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Dla mieszkańców jest dostępny numer telefonu przedsiębiorcy świadczącego usługę tzw. punkt obsługi klienta (zgłoszenia tam kierowane nie są one tożsame ze zgłoszeniami przypadków niewłaściwego wykonania usług przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK, o których mowa w akapicie wyżej).

KOMART Sp. z o. o.
Ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
Tel. 32 2351183 ; 32 2351161 wew. 1 lub 2

kategoria: Powiązane pliki [12]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19-12-04 11:37 161.5KB pobierz plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Informacje dot. odbioru odpadów komunalnych , osiągniętych poziomów.pdf 16-09-12 10:19 254.94KB pobierz plik: Informacje dot. odbioru odpadów komunalnych , osiągniętych poziomów.pdf
pdf Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf 16-09-12 10:19 100.64KB pobierz plik: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf
pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ).pdf 16-10-05 09:18 266.8KB pobierz plik: Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ).pdf
pdf Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 17-07-31 10:09 239.57KB pobierz plik: Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018 19-03-01 07:56 192.76KB pobierz plik: Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018
pdf Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 ) 19-03-01 07:57 2.08MB pobierz plik: Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 )
pdf Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok 19-03-01 07:58 13.02MB pobierz plik: Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok
pdf PSZOK na 2019 19-06-14 10:41 379.07KB pobierz plik: PSZOK na 2019
zip Harmonogramy odbioru odpadów 2020.zip 19-11-22 08:27 4.56MB pobierz plik: Harmonogramy odbioru odpadów 2020.zip
pdf Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 20-04-20 13:07 265.23KB pobierz plik: Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
pdf Rejestr Działalności Regulowanej 20-07-01 09:03 177.74KB pobierz plik: Rejestr Działalności Regulowanej