• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04

Ważna informacja dla osób, które złożyły oświadczenia w celu otrzymania wsparcia na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich - Granty PPGR

26 Listopad 2021
kategoria:
Aktualności

Informujemy, że zmieniły się zasady Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczące wymagań co do zweryfikowania stanu faktycznego danych, podanych w oświadczeniu!!!

W związku z powyższym oprócz dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanej osoby w PGR (  zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych),  konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy Nędza dodatkowych dokumentów:

1.potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego krewnych w linii prostej od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR – akt urodzenia ucznia,  akt małżeństwa rodzica – z którego wprost wynika fakt pokrewieństwa.

UWAGA! W przypadku, kiedy osobą wskazaną w oświadczeniu jako pracownik byłego PGR jest pradziadek/ prababcia, do weryfikacji danych konieczne jest przedstawienie odpisu skróconego aktu małżeństwa DZIADKA/ BABCI wskazanego w oświadczeniu dziecka.

W przypadku dziadków lub pradziadków  komplet odpisów skróconych aktów urodzenia, ślubu. Odpisy aktów nie muszą być aktualne.

  1. potwierdzenia zamieszkania w miejscowości lub gminie objętej PPGR ( zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa w której jest zapis o adresie zamieszkania lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania wystawiony przez organ instytucji publicznej.
  2. Kopia dokumentów potwierdzająca miejsce nauki ucznia ubiegającego się o udzielenie wsparcia ( kopia obustronna legitymacji szkolnej)
  3. W przypadku opiekunów prawnych – dokumentu, który wskazuje osobę wypełniającą złożone oświadczenie jako opiekuna prawnego ucznia wskazanego w oświadczeniu ( dokumenty sądowe)

Dostarczenie powyższych dokumentów (lub kopii dokumentów) jest możliwe osobiście, listownie, poprzez ePUAP w treści dane z oświadczenia, którego dokumenty dotyczą – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia do godz.14:00 (decyduje data wpływu do urzędu). Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Samo oświadczenie nie jest wystarczające aby uzyskać wsparcie w ramach projektu. Przedłożenie tych dokumentów jest warunkiem ostatecznego zweryfikowania złożonego uprzednio wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione i pozytywnie zweryfikowane przez Gminę, nie będą mogły zostać rozpatrzone i tym samym zostaną odrzucone jako niemożliwe do zweryfikowania.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

do góry