• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Informacja dla mieszkańców dotycząca azbestu

17 Maj 2024
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Drodzy mieszkańcy, przekazujemy ifnromację w sprawie azbestu:

Przypominam, że zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładania wójtowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancją taką jest między innymi azbest. Informacja dotycząca wyrobów azbestowych musi zostać zgłoszona przez Wójta Gminy do BAZY AZBESTOWEJ.
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) "Informację o wyrobach zawierających azbest" stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia przedkłada się wójtowi corocznie w terminie do dnia 31 stycznia. Przedsiębiorcy składają taką informację bezpośrednio do marszałka województwa.
Zgodnie z tym rozporządzeniem:
1) wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.;
2) instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.
Stopień pilności usuwania azbestu określa się na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sposób sporządzenia takiej oceny określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Jednocześnie informuję, że co roku Gmina Nędza ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań zgodnych z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może obejmować demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.


PROSZĘ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU I ZGŁOSZENIE WÓJTOWI GMINY WSZYSTKICH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ( druki dostępne w załączeniiu i w Urzędzie Gminy)


Wójt Gminy
Leszek Pietrasz

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 24-05-17 09:48 36.5KB pobierz plik: INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
doc OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 24-05-17 09:49 59KB pobierz plik: OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
pdf INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA AZBESTU 24-05-17 09:50 172.56KB pobierz plik: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA AZBESTU

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

 

 1. Na terenie Gminy Nędza jest zapewniony odbiór bioodpadów, które są odbierane sprzed posesji lub zbierane w PSZOK. W związku z powyższym na terenie Gminy Nędza obowiązuje zakaz spalania części roślinnych (nie wolno spalać traw, liści itp.). Zakaz ten obowiązuje cały rok.
 2. Od stycznia 2023r. PSZOK dla mieszkańców Gminy Nędza będzie funkcjonował na terenie PSZOK w Kuźni Raciborskiej w każdy roboczy wtorek w godzinach 8:00- 16:00 i roboczy czwartek w godzinach 8:00- 19:00. Nie będą już organizowane Mobilne PSZOK.
 3. Od stycznia 2023r. bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego (nie będą odbierane bioodpady w workach). Pojemnik powinien być pokryty kolorem brązowym co najmniej w 30% widocznej części pojemnika. Można wykorzystać posiadane pojemniki, które są dostosowane do odbioru śmieciarką, wystarczy pomalować pojemnik w wymaganej części. 
 4. Z roku na rok zauważalny jest znaczny wzrost cen za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Obecne przepisy prawa pozwalają aby przeciwstawić się temu skutecznie tylko poprzez ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Każdy z nas może się przyczynić do obniżenia ilości wytworzonych odpadów poprzez:

- kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach (obniżenie opłaty jest uzależnione od faktycznego zmniejszenia ilości  bioodpadów  wystawianych do odbioru na terenie całej gminy);

- zagospodarowanie przedmiotów, które nadają się jeszcze do użytku i nie wyrzucanie rzeczy, które mogą jeszcze spełniać swoją rolę, nie wszystko staje się automatycznie odpadem  (ubrania, zabawki , meble itp. można  komuś podarować lub sprzedać),

- dokonywanie mądrych i przemyślanych zakupów (nie kupowanie nadmiaru żywności, którą się potem wyrzuca) oraz ograniczenie niepotrzebnych opakowań (np. kupowanie owoców i warzyw w woreczkach wielokrotnego użycia zamiast w woreczkach foliowych itp.);    

- prawidłowe i sumienne segregowanie odpadów, które ma wpływ na  osiągnięcie w skali gminy wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych ( nie osiągnięcie tego poziomu spowoduje nałożenie na gminę kary finansowej, która może spowodować wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

 1. Przypomina się właścicielom nieruchomości o upływającym w dniu 31.12.2023r. terminie     wymiany kotłów i pieców nie spełniających wymagań (klasy 5), których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku i są eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji. Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Pamiętajmy również, że obowiązuje zakaz spalania  wszelkiego rodzaju odpadów.
 3. W związku z wprowadzeniem art. 3 ust. 5 oraz art. 6 ust. 5aa i ust. 5ab w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych kontroli związanych z nieczystościami ciekłymi w zakresie posiadania pisemnej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrola obejmuje również sprawdzenie częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego i zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie ilości pobranej wody. Nowe obowiązki obejmują sporządzenie protokołu z kontroli oraz  szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i gospodarki nieczystościami ciekłymi. Sprawozdanie jest przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z w/w obowiązkiem oraz obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Nędzy wypełnione zgłoszenie z informacją o posiadanym zbiorniku na nieczystości ciekłe (druk zgłoszenia w załączeniu). Należy również pamiętać, że zamiar rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków również musi zostać zgłoszony do Urzędu Gminy w Nędzy. Przed instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków należy upewnić się  czy teren, na którym ma być montowana (eksploatowana) leży na terenie aglomeracji czy poza jej terenem, ponieważ nie wszystkie rodzaje oczyszczalni ścieków mogą być instalowane na terenie aglomeracji.
 4. Proszę zwrócić uwagę przy zlecaniu prac remontowych (w wyniku, których powstają odpady poremontowe i budowlane np. wymiana okien), że za zagospodarowanie powstałych w wyniku tych prac odpadów jest odpowiedzialna firma, przedsiębiorca, który wykonuje remont, powinien on odpady zabrać. W szczególnych przypadkach, jeżeli zostanie to na wniosek inwestora wskazane w umowie, przedsiębiorca może te  odpady pozostawić do zagospodarowania właścicielowi nieruchomości ( inwestorowi), jednak nie jest to odpad, który można w ramach opłaty zawieźć na PSZOK.
 5. Przypomina się właścicielom zwierząt na terenie Gminy Nędza o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza. Proszę nie dopuszczać do sytuacji aby psy  pozostawały bez opieki poza terenem nieruchomości. Szczególnie ważną sprawą jest odpowiedzialna opieka i  zabezpieczenie zwierzęcia aby nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
 6. W trosce o estetykę naszej gminy, jak również w celu uniknięcia zagrożenia pożarowego lub zagrożenia ze strony zwierząt (głównie węży), przypomina się właścicielom nieruchomości o systematycznym wykaszaniu nieruchomości.
 7. Apeluje się do mieszkańców o racjonalną gospodarkę wodą, szczególnie w okresach suszy. Zachęca się mieszkańców do zbierania i wykorzystywania deszczówki w celu nawadniania ogrodu, pozwoli to ograniczyć ilość pobieranej wody wodociągowej i przyczynia się do obniżenia ryzyka braku wody.
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Informacje rok 2023.docx 22-12-30 07:07 17.37KB pobierz plik: Informacje rok 2023.docx
do góry