• Mapa strony
 • Tłumacz języka migowego
 • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Trwa nabór wniosków na bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu. UWAGA! Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2024 r.

18 Kwiecień 2024
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje o przyjmowaniu wniosków o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady postawy i choroby układu ruchu. Dzieci z terenu województwa śląskiego, będą miały możliwość leczenia i odpoczynku w dwóch ośrodkach CRR KRUS:

 • podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą
  w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 23 czerwca do 13 lipca 2024 roku;
 • podopieczni z chorobami układu oddechowego przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 10 lipca do 30 lipca 2024 roku.

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie, Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie internetowej www.gov.pl/krus. Wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z załącznikami (zał. nr 2 Informacja o stanie zdrowia dziecka, zał. nr 6 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych oraz zał. nr 7 Zgoda na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2024 roku. Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki:

 • Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
  w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
 • W roku 2024 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2009 – 2017 (7-15 lat).

Informujemy, iż:

 • Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny.
 • Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.
 • Dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, Placówkach Terenowych KRUS oraz pod nr tel.  34 378 85 14.

 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

 

 1. Na terenie Gminy Nędza jest zapewniony odbiór bioodpadów, które są odbierane sprzed posesji lub zbierane w PSZOK. W związku z powyższym na terenie Gminy Nędza obowiązuje zakaz spalania części roślinnych (nie wolno spalać traw, liści itp.). Zakaz ten obowiązuje cały rok.
 2. Od stycznia 2023r. PSZOK dla mieszkańców Gminy Nędza będzie funkcjonował na terenie PSZOK w Kuźni Raciborskiej w każdy roboczy wtorek w godzinach 8:00- 16:00 i roboczy czwartek w godzinach 8:00- 19:00. Nie będą już organizowane Mobilne PSZOK.
 3. Od stycznia 2023r. bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego (nie będą odbierane bioodpady w workach). Pojemnik powinien być pokryty kolorem brązowym co najmniej w 30% widocznej części pojemnika. Można wykorzystać posiadane pojemniki, które są dostosowane do odbioru śmieciarką, wystarczy pomalować pojemnik w wymaganej części. 
 4. Z roku na rok zauważalny jest znaczny wzrost cen za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Obecne przepisy prawa pozwalają aby przeciwstawić się temu skutecznie tylko poprzez ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Każdy z nas może się przyczynić do obniżenia ilości wytworzonych odpadów poprzez:

- kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach (obniżenie opłaty jest uzależnione od faktycznego zmniejszenia ilości  bioodpadów  wystawianych do odbioru na terenie całej gminy);

- zagospodarowanie przedmiotów, które nadają się jeszcze do użytku i nie wyrzucanie rzeczy, które mogą jeszcze spełniać swoją rolę, nie wszystko staje się automatycznie odpadem  (ubrania, zabawki , meble itp. można  komuś podarować lub sprzedać),

- dokonywanie mądrych i przemyślanych zakupów (nie kupowanie nadmiaru żywności, którą się potem wyrzuca) oraz ograniczenie niepotrzebnych opakowań (np. kupowanie owoców i warzyw w woreczkach wielokrotnego użycia zamiast w woreczkach foliowych itp.);    

- prawidłowe i sumienne segregowanie odpadów, które ma wpływ na  osiągnięcie w skali gminy wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych ( nie osiągnięcie tego poziomu spowoduje nałożenie na gminę kary finansowej, która może spowodować wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

 1. Przypomina się właścicielom nieruchomości o upływającym w dniu 31.12.2023r. terminie     wymiany kotłów i pieców nie spełniających wymagań (klasy 5), których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku i są eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji. Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Pamiętajmy również, że obowiązuje zakaz spalania  wszelkiego rodzaju odpadów.
 3. W związku z wprowadzeniem art. 3 ust. 5 oraz art. 6 ust. 5aa i ust. 5ab w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych kontroli związanych z nieczystościami ciekłymi w zakresie posiadania pisemnej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrola obejmuje również sprawdzenie częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego i zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie ilości pobranej wody. Nowe obowiązki obejmują sporządzenie protokołu z kontroli oraz  szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i gospodarki nieczystościami ciekłymi. Sprawozdanie jest przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z w/w obowiązkiem oraz obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Nędzy wypełnione zgłoszenie z informacją o posiadanym zbiorniku na nieczystości ciekłe (druk zgłoszenia w załączeniu). Należy również pamiętać, że zamiar rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków również musi zostać zgłoszony do Urzędu Gminy w Nędzy. Przed instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków należy upewnić się  czy teren, na którym ma być montowana (eksploatowana) leży na terenie aglomeracji czy poza jej terenem, ponieważ nie wszystkie rodzaje oczyszczalni ścieków mogą być instalowane na terenie aglomeracji.
 4. Proszę zwrócić uwagę przy zlecaniu prac remontowych (w wyniku, których powstają odpady poremontowe i budowlane np. wymiana okien), że za zagospodarowanie powstałych w wyniku tych prac odpadów jest odpowiedzialna firma, przedsiębiorca, który wykonuje remont, powinien on odpady zabrać. W szczególnych przypadkach, jeżeli zostanie to na wniosek inwestora wskazane w umowie, przedsiębiorca może te  odpady pozostawić do zagospodarowania właścicielowi nieruchomości ( inwestorowi), jednak nie jest to odpad, który można w ramach opłaty zawieźć na PSZOK.
 5. Przypomina się właścicielom zwierząt na terenie Gminy Nędza o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza. Proszę nie dopuszczać do sytuacji aby psy  pozostawały bez opieki poza terenem nieruchomości. Szczególnie ważną sprawą jest odpowiedzialna opieka i  zabezpieczenie zwierzęcia aby nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
 6. W trosce o estetykę naszej gminy, jak również w celu uniknięcia zagrożenia pożarowego lub zagrożenia ze strony zwierząt (głównie węży), przypomina się właścicielom nieruchomości o systematycznym wykaszaniu nieruchomości.
 7. Apeluje się do mieszkańców o racjonalną gospodarkę wodą, szczególnie w okresach suszy. Zachęca się mieszkańców do zbierania i wykorzystywania deszczówki w celu nawadniania ogrodu, pozwoli to ograniczyć ilość pobieranej wody wodociągowej i przyczynia się do obniżenia ryzyka braku wody.
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Informacje rok 2023.docx 22-12-30 07:07 17.37KB pobierz plik: Informacje rok 2023.docx
do góry